25 Fevral 2020

SÜBH NAMAZININ VƏ ORUCUN BAŞLANMASI HAQQINDA
Jurnalımızda namaz vaxtları ilə əlaqədar verilən cədvəl bəzi möminlərin etirazına, bəzilərinin isə təəccüb və heyrətinə səbəb olur. Etiraz edənlər bu cədvəlin ölkədə buraxılan cədvəllərə uyğun olmadığınıdavamı>>

ÜZGÜÇÜLÜK, BAŞI BÜTÜNLÜKLƏ SUYA BATIRMAQ ... VƏ ORUC

Oruclu şəxs vacib ehtiyata əsasən başını suya salmamalıdır, baxmayaraq ki, bu, orucu batil etmir.

(0)           Daha ətraflı

BURUN DAMCISI VƏ ORUCUN HÖKMÜ

Ramazan ayında burun damcısından istifadə etməyin hökmü nədir? Bu, orucu pozurmu?

(0)           Daha ətraflı

RAMAZAN ORUCUNU TUTMAQ ÜÇÜN QADINLARIN HEYZİN (AYBAŞININ) QARŞISINI ALAN DƏRMANLAR QƏBUL ETMƏSİNİN HÖKMÜ

Seyid belə cavab vermişdir: “Məzkur günlərdə tutulan oruc səhih olmadığına görə o, bu günlərin qəzasını tutmalıdır...

(0)           Daha ətraflı

ASTMA XƏSTƏLİYİ VƏ ORUCUN HÖKMÜ

Seyid Fəzlullah deyir:“Yemək və içmək hesab olunmadıqda boğazdan qeyri bir yolla batinə (daxilə) daxil olan şeyin heç bir qorxusu yoxdur.

(0)           Daha ətraflı

DƏNİZ MƏHSULLARI VƏ ŞƏRİ RƏY

Çoxları bəzi balıqların, yaxud ümumən dəniz məhsullarının, yaxud onlardan çaylarda yaşayanların yeyilməsinin şəri hökmü haqqında soruşurlar. Bir çox fəqihlərdən bu məsələlər haqqında soruşulmuş və onların xüsusi rə

(0)           Daha ətraflı

LOTEREYA VƏ BƏZİ ƏYLƏNCƏ OYUNLARININ HÖKMÜ

Günümüzdə əyləndirici oyunlar, televiziya, yaxud telefon, yaxud da internet yarışları olduqca çoxdur. Habelə bəzi kanallarda at, dəvə, dəvəquşu, it, canavar və s. heyvanların həvəsləndirici yarışlarının şahidi oluruq.

(0)           Daha ətraflı

NARKOTİK MADDƏLƏR HAQQINDA

Narkotik maddələr bəlası cəmiyyəti bürüyür. Gənclərin, yeniyetmələrin həyatını və gələcəyini təhlükə altına salır. Cəmiyyətin məhvini hazırlayır. Bu amansız bəla haqqında İslam şəriətinin rəyi nədir?

(0)           Daha ətraflı

FİTR BAYRAMININ NAMAZI

Bayram namazı, şəvval ayının birinci günü olan Fitr günü və zilhiccə ayının onuncu günü olan Qurban gününə məxsusdur. Məsum İmam bu namazı camaatla qıldıqda onun qılınmasında iştirak etmək vacibdir.

(0)           Daha ətraflı

FİTRƏ ZƏKATI HAQQINDA

Fitrə zəkatı müəyyən vaxtda, yəni Fitr bayramının vaqe olduğu şəvval ayının birinci günündə hər kəs tərəfindən verilməsi vacib olan bir miqdar maldır: Bəzən ona “zəkatul-əbdan” (“bədənin zəkatı”) da deyilir.

(0)           Daha ətraflı

HİLALIN SÜBUTU VƏ TƏƏSSÜBKEŞLİK

Fitvalarda, yaxud nəzər nöqtələrində bəzi ixtilaflar ortaya çıxdıqda biz təəssübkeşlik etməməli, əksinə deməliyik ki, hər bir insanın öz vəzifəsi var və Allah qarşısında cavab verəcəkdir. Bizim fikirdə, yaxud

(0)           Daha ətraflı

HİLALIN (AYIN) TƏSBİT EDİLMƏSİNƏ DAİR ARAŞDIRMA

Ayın yer ətrafında dövrəsi 29 gün 12 saat 44 dəqiqədə tamamlanır. Baş verən bəzi dəyişiklikləri nəzərə alsaq, bu 13 saata çatır. Bu isə o

(0)           Daha ətraflı

QƏMƏRİ AYLARIN BAŞLANĞICI HAQQINDA BİR ARAŞDIRMA

Araşdırma bundan ibarətdir ki, yeni ayın təbii dövriyyəsi başlasa, lakin biz onu görə bilməsək, yaxud bir şəhərdə Ay görünsə, lakin digər şəhərdə

(0)           Daha ətraflı

AZAN VƏ İQAMƏDƏ 3-CÜ ŞƏHADƏT HAQQINDA ARAŞDIRMA

Biz burada bu məsələni bütün təfsilatı ilə araşdırmaq istəmirik, lakin çox qısa və heç bir nöqsana yol vermədən bu məsələyə toxunacağıq,

(0)           Daha ətraflı

VƏHDƏT FİTVALARI

“Hansı əshabə olursa-olsun mən onlara lənət oxumağı haram bilirəm, çünki Allah bu insanlar haqqında belə buyurur: “Mühəmməd əleyhissəlam Allahın Peyğəmbəridir

(0)           Daha ətraflı

ŞEYX MAHMUD ŞƏLTUTUN TARİXİ FİTVASI

Əhli-sünnənin böyük alimi Şeyx Mahmud Şəltutun[1] həyatı boyunca atdığı ən mühüm addımlarından biri də ibadətlərin və müamilələrin[2]

(0)           Daha ətraflı

ABORTLA ƏLAQƏDAR ŞƏRİ HÖKMLƏR

Uşağın nütfəsi mayalandıqda və ana rəhimində qərar tutduqda onu abort etmək icazəli deyil. İstər onun nütfəsi şəri evlilik (nikah) nəticəsində mayalansın, istərsə də qeyri-

(0)           Daha ətraflı

ŞEYX YASİR ÖVDƏT[1] İLƏ AÇIQ DİALOQ

Şeyx Övdət təəccüblənmişdir ki, bəziləri Ayətullah Fəzlullahın rəhbərliyinə dair başqalarından şəhadətnamə tələb edir. Halbuki başqaları onun şəhadətnaməsinə möhtacdır.

(0)           Daha ətraflı

FİQH SAHƏSİNDƏ FİKİR AZADLIĞI İSLAMDA FİKİR AZADLIĞI

Azadlığın insan varlığında, onun insanlığının anlamında, düşüncəsinin formalaşmasında, iradə və taleyində köklü rolu vardır. Bu azadlıqlar ab-havasında onun gücü inkişaf edir, fikri və şüuru dərinləşir, taleyi sağla

(0)           Daha ətraflı

MÜSƏLMAN CƏNAZƏNİN YARILMASININ HÖKMÜ

Bəzi hallarda müsəlmanın cəsədinin yarılmasına ehtiyac yaranır. İstər universitetlərdə dərs və təlim məqsədilə, istərsə də başqa vacib səbəblərdən cənazənin yarılması zərurəti yaranır. Bəzən cinayətin aydınlaşd

(0)           Daha ətraflı

BİTİŞİK ƏKİZLƏRİN AYRILMASI VƏ ONUN BƏZİ HÖKMLƏRİ

Doğum zamanı bitişik əkizlərə rast gəlmə halları artmaqdadır. Tibb o qədər inkişaf edib ki, bu əkizləri ayırmaq və problemi həll etmək imkanı yaranmışdır. İnsanları düşündürən isə siam əkizlərinin ayrılmasına dair

(0)           Daha ətraflı

AT ƏTİNİN YEYİLMƏSİ İCAZƏLİDİR(0)           Daha ətraflı

TÜRKİYƏDƏ İLK TƏBİİ ANA SÜDÜ BANKI

"Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi” ananın vəfatı və ya südünün azlığından ana südündən məhrum olan uşaqlar üçün təbii ana südünün təmin edilməsi məqsədi ilə ilk dəfə olaraq ana südü bankı açmağa hazırlaşır. Tür

(0)           Daha ətraflı

QAN EHSAN ETMƏK ÜÇÜN İSLAM BANKININ YARADILMASI

Bəzən insan müəyyən bir hadisə ilə qarşılaşır ki, ona qan ehsan etmək (bağışlamaq) zərurəti yaranır. Bu gün xəstələrə və qana ehtiyacı olanlara tibbi yardım göstərmə məqsədilə qan bağışlamaq üçün öz xidmətləri

(0)           Daha ətraflı

QİNA (MAHNI) VƏ MUSİQİ HALAL İLƏ HARAM ARASINDA

Bu günlərdə müxtəlif növ musiqilər və ifalar çoxalmışdır. Bunları müxtəlif radio və televiziya kanalları vasitəsilə dinləyirik. Hətta bir çox reklamlar dinləyicilərə daha çox təsir etsin deyə musiqi və mahnı ilə verilm

(0)           Daha ətraflı

KAFİRİN MALI MÜSƏLMANA HALALDIRMI?

Bir çoxlarını şübhələndirən məsələlərdən biri də "kafirin malı” məsələsidir. Onu almaq və yaxud hiylə yolu ilə ələ keçirmək müsəlmanlara caizdirmi?

(0)           Daha ətraflı

ŞAHMAT OYNAMAĞIN HÖKMÜ

Şahmat bəzilərinin sevimli oyunudur. Eyni vaxtda hesab edirlər ki, şahmat əqli və fikri inkişaf etdirən oyunlardandır. Bu oyun fiqhi qanuniliyi barədə bir çox suallar doğurur. O qadağan olunmuş qumar oyunlarındandır, ya yox? Bu bar

(0)           Daha ətraflı

BÜRCLƏRİN OXUNMASI ... ŞƏRİ VƏ İCTİMAİ İZLƏR

Müxtəlif informasiya vasitələrində insanların oxuması üçün qısa şəkildə bürclər haqqında məlumatlar verilir. Həm də bu məlumatlar quru ota düşmüş alov kimi sürətlə yayılır. Evdar qadınlar, iş yerlərində olan məmurla

(0)           Daha ətraflı

GÜNAHLAR

Əsli farsca bir kəlmə olan və lüğətdə "suç” mənasını verən "günah” sözü dində suç sayılan, ilahi əmr və qadağalara zidd əməlləri və davranışları ifadə edən bir termindir. Günaha Allahın əmrlərini yerinə yetirm

(0)           Daha ətraflı

TƏRKİBİNDƏ SPİRT VƏ UYUŞDURUCU MADDƏLƏR OLAN DƏRMANLAR

İnsanlar arasında istehlak etdikləri (istifadə etdikləri) bəzi dərmanların tərkibində spirt və uyuşdurucu maddələrin olması ətrafında söz-söhbətlər gedir. Belə olan halda şəri baxımdan bu maddələri qəbul etməyin düzgünl

(0)           Daha ətraflı

SİQARET... VƏ ŞƏRİ RƏY

Siqaret çəkmək bütün insanlar arasında yayılmış ümumi bir məşğuliyyətdir. Diqqət çəkən cəhət odur ki, siqaret yeni nəsillər arasında geniş yayılmağa başlamışdır. Görürsən ki, hələ erkən yaşlarından uşaqlar bu m

(0)           Daha ətraflı

TƏTBİR (BAŞA QILINC VURMA)

Bəzi dairələrdə "tətbir” ("baltalamaq”) termini ilə ifadə olunan başa qılınc vurma təzahürünə şəri baxış necədir? Bu, bizə nə zaman və haradan gəlmişdir? Bunu müdafiə edənlər nəyə əsaslanırlar? Əllərində tutarl

(0)           Daha ətraflı

AŞURANIN KEÇİRİLMƏSİ BARƏSİNDƏ...

Birinci mülahizə ondan ibarətdir ki, mən tarixi xatirənin canlandırılmasını qeyri-insani, yaxud qeyri-mədəni bir iş hesab etmirəm, çünki biz bütün dünyanın yollarında fərqlilik olmaqla yanaşı, yüz illərə gedib çıxan döyü

(0)           Daha ətraflı

“NOVRUZ BAYRAMI” İSLAM ŞƏRİƏTİNƏ ZİDDİR

ŞƏRİ CƏHƏTDƏN "NOVRUZ BAYRAMI”NIN HARAM OLMASI BARƏSİNDƏ İSTİDLALİ BƏHS (DEDUKTİV MÜZAKİRƏ) Müəllif: İslam Dəbbağ "Novruz bayramı”(!)nın qədim İran bayramlarından və İslamdan əvvəl atəşpərəst ayinlərindən

(0)           Daha ətraflı

DƏNİZ MƏHSULLARI VƏ ŞƏRİ RƏY

Tarix: h. q. 7 cümadəlaxirə, 1434, m. 17/04/2013 Çoxları bəzi balıqların, yaxud ümumən dəniz məhsullarının, yaxud onlardan çaylarda yaşayanların yeyilməsinin şəri hökmü haqqında soruşurlar. Bir çox fəqihlərdən bu məsəl

(0)           Daha ətraflı

FİQHDƏ YENİLİK TƏTBİQ ETMƏK ORİJİNALLIĞA ZİDD DEYİLDİR

Tarix: h. q. 26 rəcəb, 1433-cü il, m. 16. 06. 2012 Fiqh sözünün lüğəvi mənası "mütləq anlayış”dır. Allah-Taala buyurmuşdur:"Dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar (yəni sözümü fiqh etsinlər)!”[1]Fiqh s

(0)           Daha ətraflı

HƏCC ƏMƏLLƏRİNİN HİKMƏTİ

Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah 2006-cı il dekabr ayının 22-də (1427-ci il zilhiccənin 1-i) "İmameynil-Həsəneyn Məscidi”nin minbərindən bir çox elmi, siyasi və ictimai şəxsiyyətlərin və bir qrup möminin hüzurunda alovlu şə

(0)           Daha ətraflı

AZAN VƏ İQAMƏDƏ 3-CÜ ŞƏHADƏT HAQQINDA ARAŞDIRMA

Biz burada bu məsələni bütün təfsilatı ilə araşdırmaq istəmirik, lakin çox qısa və heç bir nöqsana yol vermədən bu məsələyə toxunacağıq, çünki, təəssüflər olsun ki, 3-cü şəhadət (Əşhədu Ənnə Əliyyən Vəliyyull

(0)           Daha ətraflı

ƏLLAMƏ BURQUİ


11

free counters

Sabiqun 2011-2019 © Bütün hüquqlar qorunur
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad zəruridir!
Telefon: (+994 50) 429-20-99
Site by: azDesign.ws
 

Yeniliklərə abunə olun