3 Aprel 2020

SÜBH NAMAZININ VƏ ORUCUN BAŞLANMASI HAQQINDA
Jurnalımızda namaz vaxtları ilə əlaqədar verilən cədvəl bəzi möminlərin etirazına, bəzilərinin isə təəccüb və heyrətinə səbəb olur. Etiraz edənlər bu cədvəlin ölkədə buraxılan cədvəllərə uyğun olmadığınıdavamı>>
A+ Balacalaşdır A+ Böyütmək

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (II HİSSƏ)

BATİL

Nəfsinə əsir olub Şeytana tabe olaraq bütün insanlığı hökmləri altına alıb onları istismar etmək və kölələşdirmək üçün fəaliyyət göstərənlərdir.

Bunlar kimdir və necə fəaliyyət göstərirlər?
İslami ümumi bir qaydada belə deyilir: "Küfr vahid bir millətdir!” Yəni yer üzündə nəfsinə əsir olub haqq və ədalət üçün deyil, öz istismarı və təhəkkümləri üçün çalışanlar dağınıq və pərakəndə deyildir. Mütəşəkkil bir gücdür. Bir-biri ilə əlaqəli bir bütövdür. Bir millət kimidir. Bu qayda ilə haqq yolunda fəaliyyət göstərmək istəyənlər bir diqqətə cəlb olunur. Bu gücü tanımaları və bilmələri istənilir.

Kimdir bunlar?
Cənabı-Haqq Adəmdən bəri haqq peyğəmbərlərini göndərdi. Beləcə Rəhman və Rəhim olduğu üçün şəfqət və mərhəməti ilə bütün qullarına dünya və axirət səadətinin yolunu göstərdi. Bütün peyğəmbərlərin hamısı haqqı təmsil etmişdir. Hamısı İslam peyğəmbərləridir. Adəm (ə), Nuh (ə), İbrahim(ə), Musa (ə), İsa (ə) və son peyğəmbər Hz. Mühəmməd (s).

Adəmə 10 səhifə, Şisə 50 səhifə, İdrisə 30 səhifə və İbrahimə 10 səhifə göndərildi (Sühufi-İbrahim).
Hz. Musaya Tövrat
Hz. Davuda Zəbur
Hz. İsaya İncil
Son Peyğəmbər Hz. Mühəmmədə də Quran-kərim göndərildi. Quran-kərim qiyamətə qədər bütün insanlığa dünya və axirət, səadət və xoşbəxtlik yolunu göstərmək üçün göndərilmişdir.
Tarixdən bilinən həqiqət odur ki, müxtəlif şəkillərdə Qurandan əvvəl göndərilən ilahi kitablar müxtəlif şəxslər tərəfindən müxtəlif zamanlarda təhrif edilmişdir. Yalnız Quran-kərim bir nöqtəsi belə dəyişilmədən mühafizə olunmuşdur və Cənabı-Haqq Quranı qiyamətə qədər mühafizə edəcəyini də bildirmişdir.
Bu gün Hz. Musaya göndərilən haqq kitab Tövratın, Hz. Davuda göndərilən Zəburun, Hz. İsaya göndərilən haqq kitab İncilin əslini tapmaq mümkün deyildir, bunlar dəyişdirilmişdir.

TÖVRAT NECƏ TƏHRİF EDİLDİ
Tövrat bütün dünya yəhudilərinin əmrlərinə çox sıx bağlı olduqları din kitabıdır. Tövrat əsrlərdir yəhudilərin həyatını, dünyabaxışını, digər insanlara qarşı düşüncə və davranış tərzini nizamlamışdır. Yəhudilər Tövratın tamamilə vəhyə dayanan və ilahi bir kitab olduğunu iddia edirlər.[6] Əhəmiyyətli olan nöqtə də burasıdır.
Əlimizdəki Tövrat, həqiqətən, Allah tərəfindən nazil edilmiş orijinal mətnlərin özüdür? Yoxsa Tövrat orijinallığı pozulmuş, ümumiyyətlə, ilahi mahiyyəti aradan getmiş bir kitabdır? Bu sualın cavabı Tövratın özü araşdırılaraq rahatlıqla tapıla bilər.
Tövrat Müqəddəs Kitabın ilk hissəsini meydana gətirir (ikinci hissə İncildir). 39 kitabdan meydana gəlmişdir. Bu 39 kitabın yalnız ilk beşi Hz. Musaya verilən bölümlərdir. Beşinci bölüm olan "Qanunun Təkrarı”nda Hz. Musanın ölümünün anladılması, bundan sonrakı bölümlərin başqaları tərəfindən yazıldığını ortaya qoyur.
"... Rəbbin sözünə görə qulu Musa elə orada – Moav torpağında öldü. Rəbb onu Moav torpağında olan Bet-Peor qarşısındakı dərədə dəfn etdi. ...”[7]
Tövratı oxuduqda qalan bölümlərin Hz. Musanın ölümündən sonra yəhudilərin başına keçən şəxslərin həyatını və verdikləri əmrləri ehtiva etdiyini görürük. Buna görə də Tövrat yüzillərlə müxtəlif şəxslər tərəfindən yazılmış və ilahi mahiyyətini itirmiş bir kitabdır.
Tövratın dəyişdirildiyi, içindəki ziddiyyətli ifadələrdən rahatlıqla başa düşülür. Bu ziddiyyətlərin Hz. Musanın beş kitabında belə olması, bu bölümlərin də ravvinlərin təhrifatına uğradığını göstərir.
1471 səhifəlik Tövrat yuxarıdan aşağıya doğru incələndiyi zaman aşağıdakı dörd səbəbə görə müqəddəs Tövratın başdan-başa dəyişdirildiyini görmək mümkündür:
1. Ziddiyyətlər.
2. Sionizm və ali irq əqidəsi
3. Allah əqidəsi.
4. Allahın peyğəmbərlərinə nisbət verilməsi mümkün olmayan, haşa cinsi sapqınlıq və əxlaqi olmayan vəziyyətlərin nisbət verilməsi .
Türkiyədəki mason Ustadi-Əzəmlərindən olan Xeyrullah Örs Tövratın zaman içində təhrif edildiyini bu şəkildə ifadə edir:
"Əhdi-ətiq, ələlxüsus Tövrat (Musanın beş kitabı "Yaradılış”, "Çıxış”, "Levililər”, "Saylar” və "Qanunun Təkrarı”) yəhudilər və xristianlara görə yaxın zamana qədər Tanrının Musaya birbaşa yazdırdığı kitab olaraq qəbul edilməkdə idi. Lakin 200 ildən bəri aparılan araşdırmalar, bunların çox yeni deyə biləcəyimiz zamanlarda yazıldığını və müxtəlif məqsədlərlə tarix boyunca dəyişikliklərə məruz qaldığını sübuta yetirmişdir”. [8]


DƏYİŞDİRİLMİŞ TÖVRATDAKI ZİDDİYYƏTLƏR
Aşağıdakı ziddiyyətli ayələr Tövratın orijinal mətnlərindən fərqli olduğunun ən açıq dəlilləridir:
1."İbram dedi: "Ey Xudavənd Rəbb, mənə nə verəcəksən? ...”[9]
"Sonra Allah Musaya dedi: "Mən Rəbbəm. Mən İbrahimə, İshaqa və Yaquba Külli-İxtiyar Allah adı ilə göründüm, ancaq Rəbb adı ilə Özümü onlara tanıtdırmadım. ...”[10]
2. "... Buna görə də Şaul qızı Mikalın ölənə qədər övladı olmadı”.[11]
"... Bir də Şaulun qızı Meravın (Mikalın) Mexolalı Barzillay oğlu Adrisldən doğduğu beş oğlunu padşah götürüb Giveonlulara təslim etdi”.[12]
3. "Aramlılar İsraillilərin qarşısından qaçdılar. Davud Aramlılardan yeddi yüz döyüş arabaçısı ilə qırx min süvarini qırdı və orada ordu başçısı Şovakı vurub öldürdü”.[13]
"Aramlılar İsraillilərin qabağından qaçdı. Davud Aramlılardan yeddi min araba döyüşçüsünü və qırx min piyadanı qırdı, ordu başçısı Şofakı da öldürdü”.[14]
4. "Arah övladları - 775 nəfər”;[15]
"Arah övladları – 652 nəfər”;[16]
5. "Axazya padşah olduğu vaxt iyirmi iki yaşında idi və Yerusəlimdə bir il padşahlıq etdi. ...”[17]
"Axazya padşah olduğu vaxt qırx iki yaşında idi və Yerusəlimdə bir il padşahlıq etdi. ...”[18]
6. "Yaqub o yerin adını Peniel[19] qoydu, çünki demişdi: "Allahı üz-üzə gördüm və salamat qaldım”.[20]

"Sonra o davam etdi: "Üzümü isə görə bilməzsən, çünki məni görən adam sağ qalmaz”.[21]

DƏYİŞDİRLMİŞ TÖVRATDA SİONİZM VƏ ALİ İRQ ƏQİDƏSİ

"Siz Allahınız Rəbbin övladlarısınız. ... Axı siz Allahınız Rəbbin müqəddəs xalqısınız. Rəbb yer üzərində olan bütün xalqlar arasında sizi Özünə məxsus xalq olaraq seçdi”.[22]
"Allahınız Rəbbin sizə təslim edəcəyi bütün xalqların axırına çıxacaqsınız. Onlara rəhm etməyin, allahlarına sitayiş etməyin. Əgər belə etsəniz, bu sizə tələ olar”.[23]
Ravvinlər öz görüşlərinə görə təhrif etdikləri Tövrata yəhudilərin sahib olduqları ali irq əqidəsini də əlavə etmişlər.
Yəhudilər Tövratdan daha əvvəl də özlərinin bütün irqlərdən üstün olduqlarına və dünyanın həqiqi sahibi olduqlarına inanırdılar. Yəhudi adətlərinin və ideologiyasının təməl kitabı olan Kabbala Tövrat nazil olmamışdan çox əvvəl bu sapqın əqidələr üzərində qurularaq yazılmışdır. Daha sonra, bütün insanların Allah nəzdində bərabər olduğunu bildirən Tövratı da yəhudi ravvinləri dəyişdirmiş və bu Müqəddəs Kitaba ali irq əqidəsini əlavə etmişlər. Bu sapqın əqidələrə görə yəhudilər Allahın seçdiyi və üstün qıldığı bir qövmdür və yer üzü onlara aiddir. Lakin "qoyim”lər[24] dünyanı haqsız olaraq ələ keçirmişlər.
Yəhudilərin bu əqidələrə olan bağlılıqları tarix boyunca digər millətlərə kin və düşmənçilik bəsləmələrinə yol açmışdır. Bu sapqın görüşə görə Rəbb Yehova yalnız İsrail oğullarını sevir.
"Qarşınızdan qovacağım millətlərin adətlərinə uymayın; onlar bütün bu şeyləri etdiklərinə görə Mənim gözümdə iyrəncdirlər. Mən sizə dedim ki, onların torpağına siz sahib olacaqsınız; Mən o süd və bal axan torpağı sizə irs olaraq verəcəyəm. Sizi digər xalqlardan ayıran Allahınız Rəbb Mənəm”.[25]
Və bu əqidələrə görə Rəbb Yehova yəhudiləri dünyaya hakim edəcəkdir. "Demişəm: "Siz allahlarsınız, hər biriniz Haqq-Taala övladlarısınız”. Lakin insan kimi öləcəksiniz, adi bir hökmdar kimi torpağa düşəcəksiniz. Ey Allah, qalx, dünyaya hakim ol, çünki bütün millətlərə Sən sahib olacaqsan!”[26]
Sionizm isə bu əqidələr uğrunda yəhudilərin insanlara qarşı duyduğu nifrət və üstünlük hirsinin adıdır. Tövrat yəhudilərin bu dünya hakimiyyətinə necə qovuşacağını da bildirmişdir: "Bəlkə, düşünürsünüz ki, bu millətlər bizdən güclüdür, onları necə qova bilərik? Onlardan qorxmayın. ... Allahınız Rəbb yavaş-yavaş o millətləri qarşınızdan qovacaq. Onları tezliklə məhv edə bilməyəcəksiniz, yoxsa çöl heyvanları üstünüzə daraşar”.[27]
Göründüyü kimi Tövrat yəhudilərin digər millətləri yavaş-yavaş yox edəcəyini deyir. Sionizm isə bu taktika istiqamətində dünya miqyasında tətbiq etdiyi planlarda uzun vədəli hədəflər güdür. Digər millətlərin mərhələli bir şəkildə yəhudilərə boyun əyməsini planlayır. Yəhudilər öz əsərlərində də bu ali irq əqidəsini tez-tez dilə gətirirlər. Sionizmin fikir atası Ahad Haam Nitsşe yəhudilərin ali irq əqidəsini belə ifadə edir:
"Yaradılış nərdivanında fərqli pillələrin olduğunu hər bir kəs təbii olaraq qəbul edir: əvvəl cansız əşyalar, bitkilər və heyvanlar aləmi, sonra danışan məxluqlar və hamısının fövqündə yəhudilər”.
Yəhudilərin ali irq əqidəsini və digər xalqlara olan baxışını Tövrat ayələri açıq bir şəkildə ortaya qoyur:
"Mən həm də aranızda yaşayıb sizin Allahınız olacağam, siz isə Mənim xalqım olacaqsınız”.[28]

"Əcnəbilər divarlarını tikəcək,
Padşahları sənə xidmət
edəcək.
Qəzəbimdə səni vurdumsa da,
Lütfümlə sənə mərhəmət
edəcəyəm.
Darvazaların həmişə açıq
qalacaq,
Nə gecə, nə də gündüz
qıfıllanmayacaq ki,
Millətlərin sərvəti sənə
təqdim olunsun,
Padşahları yanına gətirilsin.
Çünki sənə xidmət etmək
istəməyən
Millət, ya səltənət məhv
olacaq,
Bəli, o millətlər tamamilə yox
olacaq.
Livanın şan-şöhrəti olan şam
ağacı,
Çinar və sərv ağacları
Müqəddəs məkanımdakı
yeri
Gözəlləşdirmək üçün birgə
yanına gətiriləcək,
Ayaq qoyduğum yeri
şərəfləndirəcəyəm.
Sənə zülm edənlərin övladları
Gəlib önündə təzim edəcək.
Sənə həqarətlə baxanların
hamısı
Ayaqlarına düşüb Sənə səcdə
edəcək.
Sənə Rəbbin şəhəri,
İsrailin Müqəddəsinin Sionu
deyəcəklər.
Səni tərk edib nifrət etdilər,
Yanından heç kim keçmirdi,
İndi isə Mən səni əbədi fəxr
Nəsillər boyu sevinc
edəcəyəm.
Millətlər və padşahlar
Bir ana kimi sənə süd
verəcəklər.
O vaxt biləcəksən ki, səni
qurtaran Rəbb,
Səni Satınalan, Yaqubun
Qüdrətli Allahı mənəm”.[29]

"Lakin Rəbb, atalarınıza şəfqətli olmuşdur. Onları sevib sonrakı nəsil olan sizi bugünkü kimi bütün xalqlar arasından seçdi”.[30]
"Qızlarınızı yadelli oğullarına verməyin, oğullarınıza və özünüzə onların qızlarını almayın”.[31]
"Bu gündən Mən səma altında olan bütün xalqları sizə görə qorxu və vahiməyə salmağa başlayıram. Sizin sorağınızı eşidənlər qarşınızda titrəyib büzüşəcəkdir”.[32]
"O Allahdır, mənə görə qisas
alır,
Xalqları mənə tabe etdirir”.[33]
"Ölü halda tapılan heyvan ətindən yeməyin. Şəhərinizdə olan əcnəbiyə verə bilərsiniz ki, yesin, yaxud da yadellilərə sata bilərsiniz. Siz isə Allahın müqəddəs xalqısınız. ...”[34]
Yəhudi ravvinləri əsrlərlə əvvəl yaşamış məsləkdaşlarının uydurduqları bu ayələrə son dərəcə bağlıdırlar. Bütün yəhudi cəmiyyətini bu təlqinlərlə yetişdirirlər.
Başqa bir qaynaqda yəhudilərin dili ilə ali irq fikirləri belə anladılır:
"Tanrı bütün kainatı dörd əsas ünsür – mineral, bitki, heyvan və insan üzərində qurmuşdursa da, əslində beşinci bir növün var olduğu yazılmışdır. Bu da Ali-İsrail, yəni yəhudilərdir. Onu dördüncü növdən, danışanlardan ibarət olan insanlardan ayıran məsafə, insanı heyvandan ayıran məsafədən o qədər də az deyildir”.[35]
Halbuki Quran-kərim ravvinlər tərəfindən ortaya atılan bütün bu ali irq uydurmalarını rədd edir və həqiqəti bu şəkildə ortaya qoyur:
"Yəhudilər və xaçpərəstlər dedilər: "Biz Allahın oğulları və sevimliləriyik”. Onlara de: "Bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir?” Xeyr, siz də Onun yaratdığı bir bəşərsiniz. ...”[36]

 
DƏYİŞDİRİLMİŞ TÖVRATDA ALLAH ƏQİDƏSİ

"Tanrıya inanmaq yəhudiliyin təməl başlanğıc nöqtəsi deyildir. Peyğəmbər Yeremya belə İsrailin başqalaşdığını, Tanrının ağzından belə anladır: "Məni tərk etdilər və qanunlarımı həyata keçirmədilər”. Qədim ravvinlər bu sözü belə təfsir edirlər: "Etiqadlarından vaz keçsinlər, lakin qanunları həyata keçirsinlər”.[37]
Yəhudi dini tamamilə adət-ənənələr üzərində qurulmuşdur. Bir yəhudi üçün din Allahın razılığı və yaxınlığından çox, ali irq əqidəsini və qatı ənənələri ifadə edir.
Bütün yəhudi ibadətləri, simvolları, yəhudi irqinin üstünlüyü və yəhudi ənənələrinin qorunması məntiqinə bağlıdır. İbadətlərdə ucaldılan Allah deyil, yəhudilərin özləridir. Ümumiyyətlə, yəhudilik, həqiqətdə, kitabı ravvinlər tərəfindən yazılmış bir ideologiyadır. İdeologiyasını təkəbbürlüyə dayandıran bir quruluşun isə, Allahla irtibat içində olması mümkün deyildir.
Türkiyə yəhudilərinin mətbu orqanı "Şalom” qəzeti bu haqda belə deyir:
"Tanrıya inanmaq yəhudiliyin təməl başlanğıc nöqtəsi deyildir. Peyğəmbər Yeremya belə İsrailin başqalaşdığını, Tanrının ağzından belə anladır: "Məni tərk etdilər və qanunlarımı həyata keçirmədilər”. Qədim ravvinlər bu sözü belə təfsir edirlər: "Etiqadlarından vaz keçsinlər, lakin qanunları həyata keçirsinlər”.
"Etiqadlarından vaz keçsinlər, lakin qanunları həyata keçirsinlər”. Bu ifadə yəhudi ravvinlərin Allaha nə dərəcədə inandıqlarını göstərir. Ravvinlərin gözündə sapqın yəhudi adətləri Allah etiqadından daha önəmlidir. Buna görə də yəhudilərin çoxu həqiqəti görsələr də, əsla dinlərindən vaz keçməzlər. Yəhudilərin bu mühafizəkar davranış tərzi Quranda belə bildirilir: "Yəhudilərin bir qismi (Tövratdakı) sözlərin yerini dəyişdirib təhrif edir və dillərini əyərək dinə tənə vurmaq məqsədi ilə (sənə qarşı): "Eşitdik və qəbul etmədik; eşit, eşitməz olasan (kar olasan) və raina (ey axmaq)”, - deyirlər. ... Onların yalnız az bir hissəsi iman gətirmişdir”.[38]
"... Halbuki (Musa dövründə) onların içərisində elələri vardır ki, Allahın kəlamını dinləyib anladıqdan sonra onu bilə-bilə təhrif edirdilər”.[39]
Allahın sözlərini bilə-bilə dəyişdirən, dini öyrənib anladıqdan sonra eşitdik və qəbul etmədik deyən bir quruluşun Allaha iman gətirmiş olması mümkün deyildir. Yəhudilik Allah etiqadı üzərində qurulmadığı kimi, tam tərsinə yəhudiləri ilahiləşdirmişdir.
"Demişəm: "Siz allahlarsınız,
Hər biriniz Haqq-Taala
övladlarısınız”. ...
Ey Allah, qalx dünyaya
hakim ol,
Çünki bütün millətlərə Sən
sahib olacaqsan!”[40]
Yəhudilərin ali irq təlimləri Allahı belə qarşılarında boyun əyə biləcək bir varlıq kimi təsəvvür etmələrinə səbəb olmuşdur.
"O şəxs (yəni Allah) dedi: Artıq sənə Yaqub deyil, İsrail deyiləcək[41], çünki sən Allahla və insanlarla güləşib üstün gəlmisən”.[42]
Yəhudilər özlərini ilahiləşdirərkən Allaha insani sifətlər nisbət vermişlər.
"Onlar günün sərinliyində bağda gəzişən Rəbb Allahın səsini eşitdilər”.[43]
"O zaman Xudavənd yuxulu
insan kimi oyandı,
Sanki şərabın təsirindən
ayılan bir pəhləvandır”.[44]
"O, yer üzündə insanları yaratdığına peşman oldu və ürəyində kədərləndi”.[45]
Bu Tövrat ayələrində görünən həqiqət, yəhudilərin özlərini həm millətlərdən, hətta Allahdan belə üstün gördükləridir.
Yəhudilərə fövqəlbəşər sifətlər verən ravvinlər Allaha insani acizlikər nisbət vermişlər. Nəticədə "İsrail” kəlməsini "Allah ilə güləşib Ona üstün gələn” mənasına gətirmişlər.
Bu da yəhudilərin yaşadıqları dinin Allah etiqadına deyil, yalnız yəhudilərin üstünlüyü melanxoliyasına[46] və qatı ənənələrinə dayandığını göstərir.
Yəhudi dininin maraqlı bir xüsusiyyəti də axirət etiqadına yer verməməsidir. 1471 səhifəlik Tövratın heç bir yerində Cənnət və Cəhənnəm haqqında danışılmamışdır. Tamamilə dünya həyatından danışan Tövratın bu vəziyyətə düşməsi də, şübhəsiz, ravvinlərin təsiri ilə baş vermişdir.
Quranın üçdə birinə yaxın bölümündə axirət həyatı haqqında danışılması həqiqi dində bu mövzunun nə qədər önəmli olduğunu göstərməkdədir.
Şübhəsiz, əslində orijinal Tövratda da bu mövzu haqqında təfsilatı ilə danışılmışdır. Lakin axirət və ümumiyyətlə, öldükdən sonra hesab veriləcəyi həqiqəti ravvinlərin çox da xoşuna gəlməmişdir. Bu da, bu bölümləri Tövratdan çıxarmalarına səbəb olmuşdur.
Yəhudilərin Tövratdan axirət əqidəsini çıxarması dünya həyatına olan bağlılıqlarından qaynaqlanır. Quranda bu məsələ belə işıqlandırılır:
"Sən onları (yəhudiləri) bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha artıq yaşamağa həris görərsən. Onlardan hər biri istər ki, min il yaşasın, halbuki uzun ömür etmək onların heç birini axirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların etdiklərini görəndir!”[47]


DƏYİŞDİRİLMİŞ TÖVRATDA QEYRİ-ƏXLAQİ GÖRÜŞLƏR

Ravvinlər Tövrata öz sapqın görüşlərinə uyğun olaraq əxlaqı pozacaq əmr və mövzuları əlavə etməyi də unutmamışlar. Bu sapqın ayələr Tövratın orijinal mətnlərindən fərqli olduğunun dəlilləridir. Ailə daxili cinsi münasibətlərə varan bütün sapqınlıqlar Tövratda mədh olunur. Ravvinlərin Tövrata əlavə etdikləri Lut Peyğəmbər və qızları haqqındakı çirkin iftira, sapqın yəhudi adətlərindən olan "ensest”i (ailə daxilində məhrəmlərin bir-biri ilə cinsi əlaqədə olması) qanuni göstərmək üçün uydurulmuşdur.
Bununla yanaşı Tövrat mətnlərində daha çox pornoqrafik ifadə vardır. Bir ilahi kitabda olması mümkün olmayan ifadələr pozulmuş Tövratda mövcuddur.
Tövratda cinsi sapqınlığın mədh edilməsi və ona təşviq edilməsi yəhudilərin hər cür sapqınlığı rahatlıqla, dini bir ibadət olaraq yerinə yetirmələrini təmin edir.
"Lut iki qizi ilə birgə Soardan çıxıb, dağda yaşadı, çünki Soarda yaşamaqdan qorxurdu. O, iki qızı ilə bir mağarada qaldı. Onun böyük qızı kiçiyinə dedi: "Atamız qocalıb və bu dünyada insan adətinə görə yanımıza girməyə bir kişi yoxdur. Gəl atamıza şərab içirək və onunla yataq ki, öz atamızdan nəslimiz olsun”. Onlar o gecə atalarına şərab içirdilər. Böyük qız içəri girib, atası ilə yatdı, atası isə onun nə vaxt yatıb-durduğunu bilmədi. O biri gün böyük qız kiçiyinə dedi: "Mən dünən gecə atamla yatdım. Gəl bu gecə də ona şərab içirək və sən də onunla yat ki, öz atamızdan nəslimiz olsun”. O gecə yenə atalarına şərab içirdilər. Kiçik qız qalxıb onunla yatdı, atası isə onun nə vaxt yatıb-durduğunu bilmədi.
Lutun iki qızı beləcə atalarından hamilə oldu. Böyük qız bir oğul doğdu və onun adını Moav qoydu. O, indiki Moavlıların əcdadıdır. Kiçik qız da bir oğul doğdu və onun adını Ben-Ammi qoydu. O indiki Amionluların əcdadıdır”.[48]
Başqa bir misal:
"Fahişəlik edən qızlarınızı,
Zina edən gəlinlərinizi
cəzalandırmayacağam.
Çünki kişiləriniz fahişələrlə
oynaşır,
Məbəd fahişələri ilə birgə
qurban kəsir.
Dərrakəsiz xalq məhv olacaq”.[49]
Başqa bir misal:
"Nə qəşəngsən, nə şirinsən,
Ey məlahətli sevgilim.
Qamətin xurma ağacına,
Döşlərin salxımlara bənzəyir.
Dedim: "Qoy xurma ağacına
çıxım,
Meyvəli budaqlarından
yapışım”.
Döşlərindən üzüm salxımları
kimi dadım,
Nəfəsindən alma ətrini
duyum.
Dodaqların gözəl şərab dadı
verir”.[50]

TÖVRAT NECƏ TƏHRİF EDİLMİŞDİR

Heç şübhəsiz, bu təhriflər bəzi şəxslərin nəfslərinə əsir olduqları və Şeytana tabe olduqları üçün öz istəklərinə uyğun şəkildə ilahi bir kitabı təhrif etmələri şəklində baş vermişdir.
Öz nəfslərinə əsir olduqları və əxlaqi baxımdan gücsüz olduqları üçün pozğunçuluğu rahat şəkildə yerinə yetirmək məqsədi ilə onlara haşa peyğəmbərlər də bu işləri görmüşlər, – şəklində göstərməklə həmin pozğunçuluqları davam etdirmək istəmişlər. Digər yandan Bəni-İsrail Tövratdan əvvəl öz ənənələrini, ürflərini Kabbala adlı bir kitabda toplamışdı və bu Kabbalaya sıx bağlılığı vardı. Tamamilə ali irq sabit fikrinə dayanaraq hazırlanmış Kabbaladakı görüşlərini Tövrat göndərildikdən sonra da mühafizə etdilər, Tövrata tabe olmaqdansa, Tövratı keçmiş ənənələrinə uyğunlaşdırma yoluna girdilər. Beləcə müxtəlif ravvinlərin müxtəlif zamanlarda apardıqları dəyişikliklərlə Tövratın içərisində yuxarıda danışılan ziddiyyətlər, Allah əqidəsi ilə uyğun gəlməyən bir çox yanlış cümlə və ali irq fikri Tövratı doldurduğu kimi, digər yandan da əxlaqi baxımdan qəbul edilməsi mümkün olmayan bir çox məsələ də Tövratın içərisində yer almaqdadır. Bu dəyişikliklərin ravvinlər tərəfindən necə aparıldığı haqqında bir fikir əldə edə bilmək üçün əvvəl Bəni-İsrail içərisində ravvinlərin hansı bir mövqeyə sahib olduqlarına bir baxış keçirməkdə, sonradan da Bəni-İsrailin Tövratdan əvvəl sıx bağlı olduğu Kabbala haqqında az da olsa bir fikir sahibi olmaqda yarar vardır.

RAVVİNLƏR

Tövratın böyük bir hissəsini yazanlar yəhudilərin üzərində tarix boyunca nəzarətlərini davam etdirən ravvinlərdir.
Yəhudilərin sapqın fikir və adətlərinə sıx bağlı olan ravvinlər orijinal Tövratın gətirdiyi həqiqi dini qəbul etməmiş, öz əqidələri istiqamətində Tövratı da dəyişdirmişlər. Məşhur mason Xeyrullah Örs Tövratı kimin yazdığı haqqında bunları deyir:

"Kahinlər yazısı (Peyğəmbərlərin kitabı) deyilən hissələrdə, yəhudi şəriəti artıq son və qəti şəklini alır. Bunların bir ravvinlər cəmiyyətinin əsəri olduğu başa düşülür. Bu cəmiyyətin də bütün Musa kitablarını (Tövratı) yenidən əldən keçirmiş olduqları aydındır. Lakin öz qoyduqları qanunları, sanki Musanın qanunları kimi göstərmişlər”.[51]
Ravvinlər Tövratı öz əqidələri istiqamətində təhrif edərkən, öz statuslarını da qorumağı unutmamışlar. Tövratda ravvinlərə qeydsiz-şərtsiz itaət edilməsinə dair çox söz vardır. Tövratı öz əqidə və mənfəətləri istiqamətində dəyişdirən ravvinlər tarix boyunca yəhudi cəmiyyətini idarə etmişlər. Bu gün belə İsrail Dövlətində hər bir iş ravvinlərin sözünə görə həyata keçirilir.
Ravvinlərin Tövrat üzərində apardıqları əlavələr və dəyişdirmələr yeganə orijinal ilahi kitab olan Quranda bu şəkildə ifadə edilir:
"(Ey möminlər!) İndi onların (yəhudilərin) sizə inanacaqlarına ümidmi edirsiniz? Halbuki (Musa dövründə) onların içərisində elələri vardı ki, Allahın kəlamını dinləyib anladıqdan sonra onu bilə-bilə təhrif edirdilər”.[52]
"Vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə kitab (Tövrat) yazıb, sonra bir az pul almaqdan ötrü: "Bu Allah tərəfindəndir!” – deyirlər. Öz əlləri ilə kitab yazdıqlarına görə vay onların halına! Qazandıqları şey üçün vay onların halına!”[53]


KABBALA

"Modern masonluq kabbalist əsasları mühafizə etmişdir. Bundan başqa mason sistemləri tamamilə kabbalist fikirlərə və elmə dayandırılır”.[54]
Kabbala Tövrat nazil olmamışdan çox daha əvvəl yəhudi ruhban sinfinin inkişaf etdirdiyi bir təlimdir. Kabbala cadu və şeytani güclərlə əlaqə sənətidir.
"Neqativ güclərin təlimi” olaraq tərif edilən kabbalizm təməldə Şeytanın dininin bütün özəlliklərini ehtiva edir. Masonluq tamamən kabbalist təlimə əsaslanır.
"Ənənə” və ya "Ağızdan qulağa” mənasını verən Kabbala "sir” əsasına söykənir. Bu sirlərin hamısı "Qüds Lojası” üç Kabbalisti tərəfindən əzbərdə tutulur. Kabbalistlərdən biri öldükdə İsrailin 70-lər Məclisindən ("Sanhedrin”dən) seçilən bir namizəd həmin bilgiləri təhvil alır. "Kabbala kitablarının mətnləri simvollarla doludur. Hər dövrdə bunların mənalarını bilən üç yəhudi vardır. Bunlardan ölənin yerinə, alt təbəqədən, ("Sanhedrin”, "70-lər Məclisi”) ən yaxşısı seçilir, digər ikisi tərəfindən sirlərə vaqif edilir”.[55]
"Sanhedrin üzvlərinin hamısı cadu bilmək məcburiyyətindədir”.
Fal, qara cadu və şeytanlarla əlaqə qurmaqla əlaqədar məlumatları ehtiva edən Kabbala masonluq təliminin əsasını meydana gətirir. Buna görə də Kabbalanın nəzəri və əməli tətbiqatları ilə əlaqədar bilgilər 33 mərhələyə ayrılmışdır. Kabbalanın verməyə çalışdığı tərbiyənin özü isə metofizik güclərlə əlaqə quraraq Kainatın Ulu Memarı, yəni Şeytanın sirrinin bütün mənalarını ehtiva edən bilgiyə çatmaqdır.
Kabbalist tərbiyə ilə yetişdiriləcək namizədlər mason ustadi-əzəmlər tərəfindən diqqətlə seçilir və namizəd yalnız bir pillənin bilgilərini tam mənası ilə həzm etdikdən sonra digər bir pilləyə keçə bilir. Bu taktikaya mason dilində "yuxulu gözlərə işığın yavaş-yavaş verilməsi” deyilir.
TALMUD

Yəhudi ravvinlər Tövratı təhrif edib dəyişdirməklə kifayətlənməmişlər. Tövratda olan bütün hökmlər ravvinlər tərəfindən bir araya gətirilmiş, fəsilləşdirilmiş və müxtəlif əlavələrlə açıqlanmışdır. Talmud bu Tövrat izahının, başqa bir təbirlə desək, təfsirinin adıdır.
Tövrat üzərində aparılan bu açıqlamalar əsrlərlə nəsildən nəsilə ötürülmüşdür. Miladdan sonra 2-ci yüzillikdə də bu izah və açıqlamaları yəhudi ravvin Nasi Yuda yazılı hala gətirərək Talmudu meydana gətirmişdir. Talmud iki hissədən ibarətdir. Əsas hissəni meydana gətirən Mişna, təfsir hissəsini meydana gətirən Qamera. Talmud yəhudi dinində böyük önəm daşıyır. Məktəblərdə Tövrat ilə birlikdə oxutdurulan Talmud bir qanun mahiyyətindədir. Yəhudilərin qəbul etdiyi bu prinsipdən Talmuda nə qədər önəm verdikləri bəlli olur: "Hər yəhudinin təhsilini üç hissəyə ayırması və üçdə birini Tövratın təliminə, digərini Mişnanın təliminə və digərini də Qameranın təliminə ayırması lazımdır”.[56]
Ravvinlər Tövratdakı dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar hökmləri Talmudda genişləndirmişlər. Bütün həsrət və istəklərini bu kitaba daxil edən ravvinlər Məsih əqidəsini də Talmudda müfəssəl olaraq anlatmışlar. Bununla yanaşı yəhudi irqinin üstünlüyü etiqadı Talmudda çox müfəssəl olaraq işlənmişdir. Yəhudilərin üstünlüyü axirət üçün də keçərlidir. Talmuda görə Cəhənnəm atəşi Bəni-İsrail günahkarları və ravvinlərin tələbələri üzərində təsirli olmayacaqdır.
Talmud yəhudilərin dünyanın sahibi olduğunu elan edir. Talmuda görə yəhudi olmayan birinin malı onu ilk tapan yəhudinindir. Yəhudilər bütün irqlərdən üstündür. Digər millətlərin toxumu heyvan toxumudur.

 

ARDI VAR

MÜTƏRCİM VƏ TƏRTİBATÇI: XƏYYAM QURBANZADƏ


_______________________________________________
[6] Yəhudilərin ehkam və prinsipləri yəhudilərin Tanax, qeyri-yəhudilərin isə Əhdi-Ətiq (Qədim Əhd) adlandırdıqları kitabda toplanmışdır. Tanax 3 bölmədən meydana gəlmişdir: Tövrat (Tora), Nəfiim (Peyğəmbərlər) və Kətufim (Yazılar). Tanax adı bu 3 bölmənin ibrani dilindəki baş hərflərinin (T – Tövrat (Şəriət), N – Nəfiim (Peyğəmbərlər), X/K – Kətufim (Yazılar)) birləşdirilməsindən meydana gəlmiş bir kəlmədir. Bəzən Tövrat müqəddəs kitabın hamısını ifadə etmək üçün və Tanaxla eyni mənalı söz kimi də istifadə olunur.

[7] "Qanunun Təkrarı”; 34, 5-6

[8] "Musa və Yəhudilik”; Xeyrullah Örs. s. 34-35

[9] "Yaradılış”; 15/2

[10] "Çıxış”; 6/2-3

[11] "2 Şamuel”; 6/23

[12] "2 Şamuel”; 21/8

[13] "2 Şamuel”; 10/18

[14] "1 Salnamələr”; 19/18

[15] "Ezra”; 2/5

[16] "Nehemya”; 7/10

[17] "2 Padşahlar”; 8/26

[18] "2 Salnamələr”; 23/2

[19] İbrani dilində Allahın üzü

[20] "Yaradılış”; 33/30

[21] "Çıxış”; 34/20

[22] "Qanunun Təkrarı”; 14/1-2

[23] "Qanunun Təkrarı”; 7/16

[24]" Yəhudi olmayan”, "insan görünüşündəki heyvan” deməkdir.

[25] "Levililər”; 20/23, 24

[26] "Zəbur”; 82/6-8

[27] "Qanunun Təkrarı”; 7/17, 18, 22

[28] "Levililər”; 26/12

[29] "Yeşaya”; 60/10-16

[30] "Qanunun Təkrarı”; 10/15

[31] "Nehemya”; 13/25

[32] "Qanunun Təkrarı”; 2/25

[33] "2 Şamuel”; 22/48

[34] "Qanunun Təkrarı”; 14/21

[35] Rav Yoel Kan, "Beşinci cild” Habad Görüşməsi, 25, 1989

[36] "Maidə”; 18

[37] "Şalom” qəzeti; 8 mart, 1989

[38] "Nisa”; 46

[39] "Bəqərə”; 75

[40] "Zəbur”; 82/6-8

[41] İsrail ibrani dilində "Allahla güləşən” deməkdir.

[42] "Yaradılış”; 32/38

[43] "Yaradılış”; 3/8

[44] "Zəbur”; 78/65

[45] "Yaradılış”; 6/6

[46] Xəstəhallığı

[47] "Bəqərə”; 96

[48] "Yaradılış”; 19/30-38

[49] "Huşə”; 4/14

[50] "Nəğmələr nəğməsi”; 7/6-19

[51] "Musa və Yəhudilik”; Xeyrullah Örs, s. 36, 37

[52] "Bəqərə”; 75

[53] "Bəqərə”; 79

[54] "Çıraq Qardaşlıq Qolu”, N: 3 s. 13-14

[55] "Türk Mason Jurnalı”, s. 21, səh. 1095

[56] "İbrani Ədəbiyyatı”; s.14

 


  Şərhlər / 0 Şərh
 Şərh yazın


Ad və soyadınız* :
E-mail* :
Ölkə / Şəhər* :
Şərhiniz* :


ƏLLAMƏ BURQUİ


11

free counters

Sabiqun 2011-2019 © Bütün hüquqlar qorunur
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad zəruridir!
Telefon: (+994 50) 429-20-99
Site by: azDesign.ws
 

Yeniliklərə abunə olun