29 Mart 2020

SÜBH NAMAZININ VƏ ORUCUN BAŞLANMASI HAQQINDA
Jurnalımızda namaz vaxtları ilə əlaqədar verilən cədvəl bəzi möminlərin etirazına, bəzilərinin isə təəccüb və heyrətinə səbəb olur. Etiraz edənlər bu cədvəlin ölkədə buraxılan cədvəllərə uyğun olmadığınıdavamı>>
A+ Balacalaşdır A+ Böyütmək

GİZLİ DÜNYA DÖVLƏTİ (III HİSSƏ)

SİONİSTLƏRİN İDEALLARI

1. Müqəddəs Torpaqlar[57] və Dünya Krallığı
"Onda Rəbb qarşınızdan bütün millətləri qovacaq və sizdən daha böyük, daha güclü millətlərin torpaqlarını mülk olaraq alacaqsınız. Ayaq basdığınız hər yer sizin olacaq. Sərhədiniz səhradan Livana, Fərat çayından Qərb dənizinə (Aralıq dənizinə) qədər uzanacaq. Sizin qarşınızda heç kim dayana bilməyəcək. Allahınız Rəbb sizə vəd etdiyi kimi ayaq basacağınız hər yerə vahimə və qorxunuzu yayacaq”.[58]
Ravvinlər Tövrata sapqın ali irq etiqadını əlavə edərkən bu irqin yaşayacağı torpaqların sərhədini çəkməyi də unutmamışlar.
Tövrata görə Allah yəhudilərə Kənan diyarını vəd vermişdir. Yəhudi dünya hakimiyyəti gerçəkləşmədən əvvəl bu torpaqlarda yalnız yəhudilərin yaşadığı bir dövlət qurulacaqdır. Bu dövlət böyük dünya krallığının mərkəzi və idarə yeri olacaqdır.
"O padşahların dövründə göylərin Allahı heç vaxt dağılmayan bir padşahlıq quracaq və bu padşahlıq başqa xalqın əlinə keçməyəcək. O bütün əvvəlki padşahlıqları əzib-dağıdacaq, özü isə əbədi qalacaq”.[59]
Bu dünyadakı krallığın və bu krallığın mərkəzi olacaq vəd edilmiş torpaqların necə əldə edilə biləcəyi Tövratda müfəssəl şəkildə anladılmışdır. Vəd edilmiş torpaqların sərhədlərini bildirən Tövrat ayələri bunlardır:
"Sənə və səndən sonrakı nəslinə qərib kimi yaşadığın bu torpağı – bütün Kənan torpağını əbədi mülk olaraq verəcəyəm və onların Allahı olacağam”.[60]
"Rəbb nərdivanın üstündə durub deyirdi: "Mən baban İbrahimin və İshaqın Allahı Rəbbəm. Üstündə yatdığın torpağı sənə və nəslinə verəcəyəm. Sənin nəslin yerin tozu kimi çox olacaq, qərbə, şərqə, şimala və cənuba yayılacaq. Yer üzünün bütün qəbilələri sənin və nəslinin vasitəsilə xeyir-dua alacaq”.[61]
"O gün Rəbb İbramla əhd bağlayıb dedi: "Misir çayından böyük Fərat çayına qədər uzanan bu torpaqları – Qenlilərin, Qenizlilərin, Qadmonluların, Xetlilərin, Perizlilərin, Rafalıların, Emorluların, Kənanlıların, Qirqaşlıların və Yevusluların torpağını Mən sənin nəslinə verirəm”.[62]
"Qırmızı dənizdən Filişt dənizinə (Aralıq dənizinə) qədər, səhradan Fərat çayına qədər sərhədlərinizi çəkəcəyəm. Ölkənin sakinlərini sizə təslim edəcəyəm, siz isə onları yanınızdan qovarsınız”.[63]
Yəhudilər əsrlərdir Məsihin gəlib müqəddəs torpaqları tamamilə ələ keçirəcəyinə və yəhudi dünya hakimiyyətini tamamilə quracağına inanırlar. 1948-ci ildə İsrail Dövlətinin quruluşunun yəhudilər tərəfindən "Məsihin Ayaq Səsləri” olaraq dəyərləndirilməsi bu etiqadın nə qədər gizli olduğunu göstərir.
Bu batil etiqadlara yəhudilər çox sıx bağlıdırlar. Yəhudi liderləri dəfələrlə Müqəddəs Torpaqlar haqqında danışmış, əsl hədəflərinin bu torpaqları ələ keçirmək olduğunu bildirmişlər.

TEODOR HERTSL (1887)
"Şimal sərhədlərimiz Kapadokiyadakı (Orta Anadolu) dağlara qədər dayanır. Cənubda də Süveyş kanalına. Şüarımız Davud və Süleymanın Fələstini olacaqdır”.

David Ben-Qurion (1948)
"Fələstinin bugünkü xəritəsi İngilis mondat idarəçiliyi tərəfindən çəkilmişdir. Yəhudi xalqının, gənclərimizin və yetkinlərimizin yerinə yetirilməsi lazım olan başqa bir xəritəsi vardır. Nildən Fərata qədər”.
Dövlət başçısı Ben-Qurion İsrailin elan olunması vaxtı belə bir bəyanat vermişdir: "Göründüyü kimi Türkiyənin də bir hissəsini içinə alan Müqəddəs Torpaqları ələ keçirmək yəhudilərin bu gün əhəmiyyət verdikləri müqəddəs məqsədlərdən biridir. İsrail ordusu bu məqsəd üçün savaşır”.

1837-ci ildə nəşr olunan sionist mətbu orqanı "Di Velt ("Kainat”)” qəzeti.
Sion Ulduzunun içində yerləşən xəritə yəhudilərin ələ keçirməyə çalışdıqları və orada Türkiyənin də olduğu "Vəd Edilmiş Torpaqlar”ı göstərməkdədir.
"Di Velt”-in mənasının "Kainat” olması isə yəhudilərin sadəcə vəd edilmiş torpaqlarla kifayətlənməyəcəyinə işarədir.

"Məndən irs olaraq millətləri
istə,
Mülk olaraq yerin hər tərəfini
Sənə verim”.[64]
Demişəm: "Siz allahlarsınız,
Hər biriniz Haqq-Taala
övladlarısınız”. ...
Ey Allah, qalx, dünyaya hakim ol,
Çünki bütün millətlərə Sən
Sahib olacaqsan!”[65]
2. Kin və nifrət
"Onlar Mənim gözümdə iyrəncdirlər. Mən sizə dedim ki, onların torpaqlarına siz sahib olacaqsınız; ...”[66]
"Buna görə Rəbb bəyan edir:
Şahid kimi qalxdığım
Günə qədər Məni gözləyin
Çünki Mən millətləri yığmağı
Padşahlıqları toplamağı
qərara almışam.
Qoy üzərlərinə qeyzimi,
qızğın qəzəbimi töküm.
Çünki qısqanc qəzəbimin odu
ilə bütün yer üzü tələf
olacaq”[67]
Fanatik ravvinlər Tövratı dəyişdirərkən özlərinin ali irq olduğu düşüncəsi ilə yanaşı digər bütün millətllərə qarşı kin, nifrət və intiqam hisslərini də yəhudi dininə daxil etmişlər. Bu kinə söykənən sapqın ideologiya tarix boyunca yəhudilərin saysız qətl-qarət və vəhşət əməliyyatları həyata keçirmələrinə səbəb olmuşdur.
3. Vəhşət və qorxu

"Allahınız Rəbb onları sizə təslim edəcək. Siz onları məğlub edərək tamamilə məhv edin. Onlarla əhd bağlamayın və rəhm etməyin”.[68]
"İndi get, Amaleqliləri qır, hər şeylərini tamamilə darmadağın et və onlara heyfin gəlməsin. Kişidən qadınadək, yeniyetmədən südəmər körpəyədək, öküzdən qoyunadək, dəvədən eşşəyədək hamısını qır”.[69]
Dəyişdirilmiş Tövratdakı əmrlər bildiyimiz dini kitablardakı təlimlərdən çox fərqlidir. Əsl dinin əmrləri ədalət, sevgi, xeyirxahlıq və tolerantlıq ikən, Tövrat bir çox sapqınlığın öyüldüyü və əmr edildiyi bir vəhşət və qorxu qaynağıdır. Ensest (ailədaxili cinsi əlaqə), təcavüz, insan qətli, işgəncə, ali irq etiqadı kimi bir çox sapqın fikir və əmrlər Tövratın məzmununu meydana gətirir. Bu, şübhəsiz, orijinal Tövratın içində olmayan, lakin sonradan əlavə olunmuş bölümlərdən qaynaqlanır.
Tövratın böyük bir hissəsini yazanlar, yəhudi cəmiyyətini bu gün olduğu kimi Hz. Musadan sonrakı dövrlərdə də idarə edən Kabbalist ravvinlərdir. Yəhudilərin ali irq olduqları və onlara aid olan dünyanın digər millətlər tərəfindən qəsb edildiyi etiqadlarının təməlini Kabbala meydana gətirir.
Ravvinlərin Kabbalanın ehtiva etdiyi bu sapqın etiqadlara olan bağlılığı, Tövratı da bu fikirlər istiqamətində təhrif etmələrinə yol açmışdır.
Bu təhrifat, vəhşət və qorxunu yəhudi dininin bir dirəyi halına gətirmişdir. Ravvinlər fanatik və sadist fikirlərinin hamısını Tövrata ustalıqla yerləşdirmişlər. Bunun sayəsində yəhudi dininin əmrləri, əsrlərdir davam edən bir kin və nifrəti və ağıl qəbul etməyən qətlləri ehtiva edir.
"Məndən irs olaraq millətləri
istə
Mülk olaraq yerin hər tərəfini
Sənə verim.
Dəmir əsa ilə onların gücünü
qıracaqsan,
Saxsı qab kimi onları
çilik-çilik edəcəksən”.[70]
"Allahınız Rəbbin sizə təslim edəcəyi bütün xalqların axırına çıxacaqsınız. Onlara rəhm etməyin. ...”[71]
4. Yandırmaq
"Od onları yandırıb yaxar. Özlərini alovun gücündən xilas edə bilməyəcəklər. ...”[72] Tövratın "Onlar ölümcül xəstəliklərdən öləcək”[73]– ifadəsində anlatdığı işgəncələrdən biri də insanları yandıraraq öldürməkdir. Tarixdə sionistlər fürsət tapdıqda bu qorxunc metoddan istifadə etmişlər.
5. Qan içmək
"... İgidlərin ətini yeyəcək, dünya rəhbərlərinin qanını içəcəksiniz. ... Sərxoş olunca qan içəcəksiniz ”.[74]
Bu sapqın adət əsrlərdir bəzi fanatik sionistlər tərəfindən tətbiq olunur. Bəzi təəssübkeş yəhudi qolları Tövratın insan qanı içmək və insan kəsmək mövzusundakı əmrləri istiqamətində çox insanın qanlarını almaq üçün öldürmüşlər.
"Onları qurbanlıq qoyun kimi
ayır
Həlak günü üçün hazırla”.[75]
6. Mikrob müharibəsi
Əhalinin içinə vəba,
Küçələrinə qan
göndərəcəyəm
Hər tərəfdən onların üstünə
gələn qılıncla
Vurulub həlak olacaqlar.
Onda biləcəklər ki, Rəbb Mənəm.[76]
IV yüzillikdə Avropada çox böyük ölümlərə səbəb olan vəba epidemiyaları yaşandı.[77] Ələlxüsus, Almaniyada 1348-1349-cu illər arasında vəbadan ölənlərin sayı olduqca artdı. Bu vəziyyət qarşısında Keşiş Klemens VI Von Aviqnon vəbanın haradan qaynaqlandığını öyrənmək və xəstəliyin yayılması qarşısında tədbir almaq üçün təhqiqat açdı.[78] Təhqiqatın nəticəsi gerçək bir vəhşət və qorxunu ortaya qoyurdu: Milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan vəbanı yəhudilər qəsdən yaymışdı. Vəbanı yaymaq üçün quyu sularına vəba mikrobu atmışlar və yəhudi olmayanların evlərinin divarlarına içində vəba mikrobu olan mürəkkəb sürtmüşlər. Necə ki, bir alman yəhudisi zəngin bir yəhudi olan Hannoverli Solomonun oğlu Adrondan Hannover şəhərinin sahillərinə atılmaq üçün içində vəba mikrobu olan 300 ədəd zəhər torbası aldığını və bunlarla həm şəhərin sahilini, həm də digər bəzi şəhərlərin quyularını zəhərlədiyini etiraf etmişdir.
Sionistlər xristianlığı da dəyişdirdilər və öz adətlərini xristianlığa daxil etdilər.
Xaç: Xristianlığa sonradan daxil edilmiş Kabbala köklü simvoldur.
Katedral və kilsələr: Kabbala köklü simvollarla doludur.
Təslis etiqadı: Xristianlığa daxil edilən Kabbalaya söykənən bir təlimdir.
Vəftiz, Noel Bayramı, Pasxa Kabbala mənşəlidir.[79]
Nəticə:
Yuxarıda açıq bir şəkildə görünməkdədir ki, nəfsinə əsir olub Şeytana tabe olan insanların bütün dünyaya hakim olma tamah, arzu və idealları əsrlərdən bəri mövcuddur və zamanla bir etiqad halını almışdır. Etiqadlarının özü buna çevrilmişdir, yəni "Dünyaya Hakim Olma” onların dini etiqadına çevrilmişdir. Tarixin dərinliklərindən gələn bu fəaliyyətlər 3000 illik bir inkişaf göstərərək bugünkü vəziyyətini almışdır.

3000 İLLİK İNKİŞAF
 
3000 il əvvəl nəfslərinə əsir olaraq və Şeytana tabe olaraq əvvəl Cənabı-Haqqın Hz. Musaya göndərdiyi haqq kitab Tövratı, sonradan da yenə Hz. İsaya göndərdiyi haqq kitab İncili arzularına uyğun şəkildə dəyişdirənlər o gündən bəri atadan oğula və nəsildən nəslə özlərinin ali irq fikirlərini və bunun əsas qəyəsi olan "Dünya Hakimiyyəti”ni gerçəkləşdirə bilmək üçün zamanla 3000 illik müddətdə böyük bir inkişaf göstərdilər. Belə ki, xüsusən son 400 il əsnasında ABŞ-ın kəşfindən sonra oradan gətirdikləri qızıllarla İngiltərə, Portuqaliya, İspaniya və Hollandiya uzaq dənizlərə çıxa biləcək gəmilər qayırdılar və beləcə, Amerika, Asiya və Afrikanın zənginliklərini istismar etməyə başladılar.Avropada Sərmayə Yığımı artdı və faizin yayılması və kapitalist nizamın inkişaf etməsi və yayılması ilə əllərinə çox böyük pullar keçirdilər. Zamanla bunlar böyük banklara çevrildilər və bütün dünya iqtisadiyyatını nəzarət altına almağa başladılar.

Astronomik ölçülərdə zənginləşən bu şəxslər getdikcə sadəcə iqtisadi həyatı deyil, bütün dünya ölkələrinin siyasi rəhbərliklərini də nəzarətə götürməyi bacardılar. Böyük sənaye quruluşlarını nəzarətə götürdülər. Medianı və ən böyük dünya xəbər agentliklərini kontrol altına aldılar. Həmçinin ən böyük vəkillik və hüquq büroları qurdular. Və nəhayət, yavaş-yavaş bütün dünyanı idarə edən və qısa adı GDD (Gizli Dünya Dövləti) qurdular. Bu GDD-nin nə olduğunu başa düşə bilmək üçün bu gün "dünya pulu” vəziyyətinə gətirilmiş dolların üzərindəki şəkillərə baxmaq və bunların həqiqi mənalarını bilmək kifayətdir.

GDD DÜNYAYA NECƏ NƏZARƏT EDİR

ABŞ dollarının üzərinə 1933-cü ildə Ruzvelt tərəfindən ehram yerləşdirilmişdir. Bu ehram GDD-nin dünyaya necə nəzarət etdiyini göstərən xarakteristik bir sxemdir.
Yuxarıda da bildirildiyi kimi sionizm "ali irq” əsasına dayanmaqda və bütün dünyaya hakim olmağı ana məqsəd olaraq əxz etməkdədir. Bunun həyata keçməsi üçün sionizmin təməl kitabı olan Kabbala dünya hakimiyyətində təməl əsas alınmışdır. Kabbalanın isə üç əsas xəbərdarlığı vardır. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Gizlilik.
2. İtaət.
3. Ravvinlər və Kabbala tərəfindən ortaya qoyulan qaydalara qəti olaraq bağlılıq.
Gizlilik; digər kölələşdirilmək və istismar edilmək istənən insanlar tərəfindən tətbiq etdikləri üsullar və fəaliyyətlər bilinərsə, böyük reaksiyalar yarana biləcəyinə görə təməl əsas alınmışdır. Bunun nəticəsi olaraq da istər kitabda, istər danışıqlarında və istərsə də, davranışlarında simvollar yer tutmaqdadır. Bu simvolların mənasını yalnız dərəcə-dərəcə inkişaf edərək, nəzarət edərək ən üst dərəcəyə çatmış şəxslər tam olaraq bilirlər. Bu simvolik fəaliyyət əsasının bir nəticəsi olaraq dolların ehramının üzərində "Annoit Koektist” sözü yazılmışdır. Bunun mənası "zəfərə qovuşuldu” deməkdir. Gizli Dünya Dövləti, Dolları dünya puluna çevirməklə və öz ehramını bu pulun üzərinə yerləşdirməklə özünün böyük zəfərə qovuşduğunu zənn edir. Piramidanın altındakı "Novrus Kordosekolor”un sözünün mənası isə "Yeni Dünya Nizamı” deməkdir. Yəni sionizmin nəzarəti altında sionizmin hakim olduğu dünya nizamının qurulduğu elan edilməkdədir.
"Yeni Dünya Nizamı” şüarı GDD-nin mürşidlərindən olan Adam Veispaut tərəfindən 1 may 1776-cı ildə "Mürşidlər Lojası” qurulduğu zaman bu lojanın emblemi olaraq qəbul edilmişdir.
Ümumiyyətlə, GDD tərəfindən çox əhəmiyyət verilən bir şüardır və o münasibətlə dolların üzərinə yerləşdirilmişdir. Piramidanın alt hissəsinə gəlincə; bu alt hissənin üzərində latın hərfləri ilə yazılmış 1776 tarixi, bilməyənlərin zənn etdikləri kimi ABŞ-ın müstəqilliyini qazandığı 1776-cı il münasibəti ilə deyil, Adam Veispaut tərəfindən ilk mürşidlər lojasının 1 may 1776-cı ildə qurulması münasibəti ilə bura yazılmışdır.

QARANLIQ BİR ŞƏR TƏŞKİLATI: İLLÜMİNATLAR BİRLİYİ

Yazının əvvəlində haqqında danışdığımız Bilderberq Qrupu İllüminatlar Birliyinin bir orqanıdır. Lakin İllüminatlar Birliyi 18-ci yüzilliyin son yetmişinci illərində (1776) ortaya çıxdığı bir halda, Bilderberq Qrupu 1954-cü ildə ortaya çıxmışdır. Yəni arada 177 illik bir zaman fərqi vardır.
Təməlində "ziyalılaşma, nurlanma, vəhdəti-vücud fəlsəfəsi” kimi müxtəlif fəlsəfi axımların təsiri olduğu iddia edilən illüminatlar (ziyalılar, biliklilər) hərəkatı 1 may 1776-cı ildə Almaniyanın Bavariya əyalətində Adam Veispaut tərəfindən qurulmuşdur. Daha doğrusu, o tarixdə bir illüminat təşkilatlanması ortaya çıxmışdır. Asispait İnqolsmart Universitetində hüquq professoru ikən masonluğa təmayül etmiş və bir gizli təşkilat qurmuşdur. 1779-cu ilə İllüminatlar Birliyinin 54 üzvü var idi və Bavariya əyalətinin dörd şəhərində təşkilatlanmışdı. Təşkilat üzvləri əsasən mason şəxsiyyətləri ilə önə çıxırdılar. Almaniyadakı din adamlarının, demək olar ki, hamısı İllüminatlar Birliyinə düşmən idi. Bunun səbəbi, əlbəttə, onların xristianların dəyərlərini məsxərəyə qoyan, bu dəyərlərə iyrənc bir şəkildə hücum edən Məbəd Cəngavərlərinin davamı olduğuna ehtimal verilməsi idi. Həm də birliyin üzvləri zaman-zaman idarəçiliyi hədəf olan nəşrlər yayırdılar. Buna görə də 1784-cü ildə onların təşkilatı polis basqısına məruz qaldı və bir çox üzvləri saxlanıldı. 22 iyun 1784-cü ildə Bavariya Kurfürstü[80] bir fərman yayaraq İllüminatlar Birliyini bütünlüklə bağladı. Təşkilatın üzvlərinin çoxu həbs olundu. Başda lider Veispaut olmaqla bir çox üzvü də ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Həmin fərman 1785-ci ilin avqust ayında təkrarlandı və beləcə Bavariyadan yalnız İllüminatlar deyil, masonlar da silinmiş oldu. Bavariyada illüminatlar və masonluğun yasaq edilməsinin Avropa və Amerikada ciddi bir təsiri oldu. Qorxu və təlaşa qapılan digər ölkələrdəki masonlar onlara da yasaq qoyulmaması üçün böyük bir gurultu qopardılar. Belə ki, ABŞ prezidenti Corc Vaşinqton tərəddüdə düşən amerikalı masonlara təminat vermə ehtiyacı hiss etdi.
Bavariyada yasaqlanan illüminatlar və mason təşkilatları çox keçmədən gizli təşkilatları ilə fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Lakin bu dəfə Almaniyanın sərhədlərini aşaraq bütün Avropada təşkilatlanmaq üçün fəaliyyətlərini sürətləndirməyə başladılar. Təşkilatlanma fəaliyyətlərini sürətləndirilməsində Yohan Boud adlı bir masonun çox yardımı oldu. Bəzi qaynaqlara görə Göte, Motsart, Fridrix Şiller, Herder kimi bir çox məşhur bu təşkilatın sıralarına qoşulmuşdur.
Gizli təşkilatların formalaşdırılmasında fərqli adlardan istifadə olundu. Məsələn, Fransız İnqilabı Klubu və Yakobinçilər Klubu illüminatlar hərəkatının davamını təmin etmək üçün qurulmuş təşkilatlardır. Bunlar əsas önəmli fəaliyyətləri gizli şəkildə aparır, lakin masonluğun çox nəzarət altında olmadığı yerlərdə salon toplantıları da tərtib edirdilər. Lakin bu toplantılar da yenə xalqa açıq toplantılar deyildi, yalnız üzvlərin iştirak edə biləcəyi toplantılar idi. Məsələn, Yakobinçilər Klubu üçün tutulan salonda 1300 üzv iştirak edirdi. Tamamən üzvlərə məxsus və gizli olaraq tərtib olunan bu toplantlarda Fransanın ən yaxşı təhsil görmüş və ən təsirli şəxsləri iştirak edirdi. Yakobinçilərin idealı bütün qurumları və krallığı ortadan qaldıraraq adına "Yeni Dünya Nizamı”, yaxud "Universal Respublika” dedikləri bir nizam qurmaq idi.
İllüminat kəlməsi "ziyalılar, maariflənmiş insanlar, biliklilər” mənasını verir. Kök olaraq italyan dilindəndir. Bir çox tədqiqatçının ortaq təsbitinə görə fikri təməli Məbəd Cəngavərlərinə dayanır. Qurulmasının məqsədi Avropa masonluğunu bir çatı altında birləşdirmək olmuşdur.

İLLÜMİNATLARIN TƏMƏLİNİ MEYDANA
GƏTİRƏN MƏBƏD CƏNGAVƏRLƏRİ

İllüminatlar Birliyinin fikri təməlini meydana gətirən "Məbəd Cəngavərləri” orijinal adı ilə "Tampliyer Təriqəti” xaçlı səfərlərindən sonra Qüdsdə qurulmuşdur. Bu adı almalarının səbəbi isə iddia edildiyinə görə Qüds kralının Süleyman mədədinin yerləşdiyini irəli sürdükləri bölgəni qoruma vəzifəsini onlara verməsi olmuşdur. Masonluğun da təməl fikirlərini formalaşdıran Məbəd Cəngavərləri varlığını müxtəlif adlarla davam etdirmişdir. Bu gün bu hərəkatın ən çox tanınan qolu "Sion Birliyi” ("Sion Təriqəti”)dir. Yalnız masonluğun deyil, sionizm ideologiyasının təməl fikirlərinin inkişaf etdirilməsində də rolları olduğu bilinən Məbəd Cəngavərləri qısa zamanda böyük sərvətlər əldə etmişlər. Qərbin yalnız ən böyük hərbi gücü olmaqla qalmayıb, eyni zamanda ən önəmli tacirləri arasında ilk sıralarda yer almışlar. Məbəd Cəngavərləri hərəkatı bugünkü masonlar kimi gizliliyə çox əhəmiyyət verərdilər. Maraqlıdır ki, Qərbə aid olduğu hesab olunan bu təşkilatın üzvləri Hz. İsanı yalançı peyğəmbər olaraq tanıtdırırdılar. Xaça tüpürməyi, xaçı tapdalamağı və xristianların dini dəyərlərini təhqir etməyi, adətən, müqəddəs əməllər hesab edirdilər. Bunun səbəbi isə əsl fikir atalarının və təşkilatçılarının yəhudi köklü şəxslər olması idi. Bir ara siyasi nüfuzlarının zəifləməsi səbəbi ilə xristianların dini dəyərlərini təhqir etdikləri üçün məhkəməyə çıxarıldılar və bəziləri ölümə məhkum edildilər. Lakin daha sonra gizlənməyi bacararaq varlıqlarını davam etdirdilər.
Bir çox tədqiqatçının ortaq təsbitinə görə masonluq hərəkatının təməlini də bu Məbəd Cəngavərləri hərəkatı meydana gətirmişdir. Hər iki hərəkatın eyni rəmzlərdən istifadə etmələri bu barədəki qənaəti dəstəkləyir. Həm də Məbəd Cəngavərlərinin xristianların dini dəyərlərini təhqir etdiklərinə görə mühakimə edildikdən sonra gizləndiklərinin ardınca masonluq təşkilatları ilə ortaya çıxdıqlarına ehtimal verilir. Bu qənaəti təsdiq edən müxtəlif tarixi sənədlər və məlumatlar da vardır. Lakin mason qardaşlar adı ilə yenidən təşkilatlanarkən bir az daha tədbirli hərəkət etməyə üstünlük vermişdilər. Bu dəfə xristianların dini dəyərlərini təhqir etməkdənsə, onları çox narahat etməyəcək, hətta onların da qəbul edə biləcəkləri bir fikri bazis formalaşdırmağa meyil etmişlər. Həmçinin masonluqda gizliliyə əhəmiyyət vermiş, özlərini çox açığa çıxarmaqdan davamlı olaraq qaçmışlar.

MƏBƏD CƏNGAVƏRLƏRİ,
MASON QARDAŞLAR VƏ İLLÜMİNATLAR BİRLİYİ
HAMISI EYNİ QAYNAQDAN QİDALANMIŞLAR
İllüminatlar Birliyini yaradanlar isə həm masonluq, həm də Məbəd Cəngavərləri hərəkatı ilə əlaqəsi olan şəxslər idi. Məbəd Cəngavərləri, Mason Qardaşlar və İllüminatlar Birliyinin fikirlərini, mərasim keçirmə tərzlərini, fikrin beyinə nüfuz etdirilmə metodlarını və rəmzlərini sərbəst təfəkkür tərzi ilə araşdıranlar bunların hamısının eyni qaynaqdan qidalandıqları və eyni məqsədə xidmət etdikləri üzərində ittifaq etmişlər.
İllüminatlar Birliyinin Orta əsrlərdəki sionizm hərəkatı olaraq xarakterizə edə biləcəyimiz Məbəd Cəngavərlərinin, digər adı ilə Tampliyer Təriqətinin bir davamı olduğu barəsində bəzi məlumatları nəzərinizə çatdıraq.
Nesta H. Vebster "Gizli Cəmiyyətlər və Pozucu Hərəkatlar” adlı çalışmasında məşhur cadugər və akkultizm (bəzi mistik təlimlərin ümumi adı) mütəxəssisi Kaliostro İllüminatlar Birliyinə daxil olması münasibəti ilə tərtib olunan mərasim haqqında bu qeydlər yazılır: "İçi sənəd dolu dəmir bir sandıq açıldı. Mərasimi idarə edən kişi sandıqdan əlyazma ilə yazılmış bir kitab götürdü və ilk səhifəsini oxudu: "Biz Tampliyerlərin Böyük ustadları…” Sözləri qanla yazılmış bir andla davam edirdi. Haqqında danışılan bu kitab illüminatlığın əslində bütün monarxiyalara və kilsəyə qarşı bir nifaq olduğunu, ilk hücumun Fransa taxtına ediləcəyini və Fransada krallığın devrilməsindən sonra növbənin Romaya çatacağını bildirməkdə idi”. Burada vurğulanan məsələlər üzərində dayanılması lazım olam məsələlərdir.
1. Əvvəla, əlyazma kitabın bir sandıqda saxlanması və mərasimdə oradan çıxarılması əməliyyatını ələ alaq. Sandığın yəhudi ədəbiyyatında xüsusi bir mənası var. Yəhudilərin bu barədəki dini anlayışlarının təməlini təşkil edən hadisəyə Quran-kərimdə də işarə edilir. Talut və Calut qissəsində Talutun hökmdarlığının ilahi bir hökmə dayandığını bildirmək üçün o dövrün peyğəmbərinin verdiyi məlumat haqqında belə buyurulur: "Peyğəmbəri onlara dedi: "Onun (Talutun) padşahlıq əlaməti sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində Rəbbinizdən bir rahatlıq (səkinə), həmçinin Musa və Harun ailəsindən qalan şeylər vardır. Onu mələklər daşıyacaq. Əgər siz möminsinizsə, bunda sizin üçün bir dəlil vardır”.[81]
Burada tabut deyildikdə sandıq nəzərdə tutulur. Yəhudilər bu sandığın bu gün də dünya da gəzdiyinə inanırlar. O sandığın daşıdığı məna ilə əlaqələndirmək üçün də əlyazma müqəddəs kitablarını xüsusi bir sandığın içində saxlayırlar. Dini mərasimlərində kitablarını bu sandıqdan çıxarır, mərasim sona çatdıqda isə yenə etina ilə sandığa yerləşdirirlər.
2. İkinci isə qanla yazılan and üzərində dayanmaq lazımdır. Qan simvolu, sionizmdə və bu ideologiyanın təməlini meydana gətirən dini ədəbiyyatda tez-tez işlənən bir simvoldur. Lakin qanla əlaqədar simvollar ümumiyyətlə gizli saxlanılır.[82]
3. Üzərində dayanılması lazım olan üçüncü məsələ illüminatların əslində kilsəyə qarşı olması məsələsidir. Məbəd Cəngavərləri də kilsəyə qarşı olan və xristianların dini dəyərlərini təhqir edən bir hərəkat idi. Lakin bu mövzuda tutduqları yol bəzi təsirlərə yol açınca və bir çox edam cəzasına qapı açan mühakimələrə səbəb olunca həmin təriqət gizlənmiş, sonra fərqli bir sima ilə ortaya çıxmışdır. Lakin bu fərqli simada xristianların dəyərlərini hədəf alan, bu dəyərləri təhqir edən davranışlar o qədər də görünmürdü. Həqiqətdə isə bu barədə dəyişən bir şey yox idi. Aradakı tək fərq bu düşmənçiliyin artıq bir nifaqa çevrilməsi idi ki, buna da yuxarıdakı qeyddə işarə olunur.
4. Dördüncü məsələ İllüminatlar Birliyinin Avropadakı monarxiyalara qarşı bir hərəkat olduğunun vurğulanmasıdır. Bu mövqe ələlxüsus intellektual zümrənin maraq və dəstəyinin qazanılmasının ən önəmli səbəbi idi. Çox təəssüflər olsun ki, intellektual zümrədə ortaya çıxan monarxiya əleyhdarlığının illüminatlar tərəfindən idarə olunması, monarxiya quruluşunun yerinə gələcək idarə sistemlərinin vahid mərkəzin nəzarəti altında olmasına və bu nəzarətin də İllüminatlar Birliyinin əlində olmasına fürsət verəcəkdi. İlk yarandığı yer olan Bavariyada yasaq edildikdən sonra əsas mərkəzini Fransaya köçürən illüminatlar hərəkatının bu ölkədəki monarxiya quruluşuna qarşı fəaliyyətlərə ağırlıq verməsi diqqətçəkicidir. Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi illüminatların bir davamı olan Yakobinçilər Klubunun üzvləri monarxiya quruluşunu yıxıb yerinə "Yeni Dünya Nizamı”, yaxud "Universal Respublika” olaraq adlanlırdıqları yeni bir idarə sistemi gətirməyi bir ideal olaraq görürdülər. 1785-ci ildə Almaniyadan qovulan illüminatların Fransada bu fəaliyyətləri sürətləndirməsinin üzərindən çox keçmədən 1789-cu ildə Fransa İnqilabının gerçəkləşməsi bir təsadüf deyildir.
Fransa İnqilabını ortaya çıxaran səbəbləri və hadisələrin inkişafını incələdikdə çox maraqlı məlumatlarla qarşılaşırıq. Baxın Uilyam T.Stilin "Yeni Dünya Nizamı” adlı əsərində nə deyilir: "1789-cu ilin yaz və yay aylarında illüminatların taxıl bazarında gerçəkləşdirdikləri manipulyasiya (fırıldaq, hiylə) nəticəsində süni bir buğda qıtlığı yaradıldı. Bu vəziyyət o qədər geniş bir aclığa yol açdı ki, bütün ölkə qısa zamanda üsyana qalxdı. Hadisələrə rəhbərlik edən şəxs Fransa Böyük Şərq Lojasının ustadı Orlean Hersoqu idi. İllüminatlar xalqın çəkdiyi əzablardan bir vasitə kimi istifadə edərək yaratdıqlrı hüzursuz şəraitin inqilabçı fəaliyyətlərinə yararlı olacağını planlaşdırmışdılar. Həqiqətən də qida tədarükünü mühasirəyə alaraq və Milli Məclisdə bütün reforma təşəbbüslərinə mane olaraq vəziyyəti əməlli-başlı çətinləşdirdilər və xalqı tamamən aclığa məhkum etdilər... 14 iyul günü Bastiliya yağmalandı. Sərbəst buraxılan məhbus sayı yalnız yeddi idi. Fransız tarixçilər bu gün işin əsl məqsədinin Bastiliyanı yıxmaq və məhbusları xilas etmək olmadığını bildirdilər. Əsl məqsəd Bastiliyada saxlanan barıt və silahları ələ keçirmək idi. Beləcə silahlanan Yakobinçilər 22 iyun günündən başlayaraq o günə qədər misli görünməmiş və çox həssaslığa planlaşdırılmış bir çevriliş təşəbbüsünü səhnəyə çıxardılar. Bu dövr tarixdə "Böyük Qorxu” deyə adandırıldı. Öncə bütün ölkədə bərabərzamanlı bir vahimə duyğusu yaradıldı. Kənd-kənd, şəhər-şəhər gəzən atlılar, yurddaşlara "quldurların!” yaxınlaşmaqda olduğunu və özlərini qorumaq istəyirlərsə, silaha sarılmaq lazım olduğunu bildirdilər. Həm də bütün bu hadisələrin məsuliyyətini daşıyanların malikanələrdə və qəsrlərdə gizləndikləri, şəxsən kralın buraları atəşə vermələrini buyurduğu vətəndaşlara deyildi. Fransa kralına bağlı olan xalq bu əmrlərə tabe oldu. Artıq alovların təftiş edilməsi qeyri-mümkün idi, yağma və dağıtma davam edərkən, özbaşınalıq da yayılırdı...
Parisin küçələri terrora təslim olmuşdu. ... 1793-cü ilin noyabr ayında bütün Fransada rahiblərin öldürülməyə başlanması dinə qarşı bir kampanyanın başladığını göstərirdi. Bütün qəbiristanlıqlara İllüminatların məşhur şüarı olan "Ölüm sonsuz bir yuxudur” sözlərini ehtiva edən yazılar asılmağa başlandı. Parisdəki kilsələrdə "Ağıl Bayramları” adı altında əyləncələr tərtib olunur, fahişələr tanrıça kimi taxta çıxardılırdılar. Bu mərasimlərin bir adı da "Ekzoterion” ("Hər Kəsə Anlaqlı”) idi və Adam Veispautun qələmə aldığı "Eşq Tanrıçasının Müqəddəsləşdirilməsi” adlı bir şeiri örnək götürürdülər...
Tomas Cefferson üç il davam edən Fransa səfirliyindən 1791-ci ildə Amerikaya geri qayıtdıqda bütün bunları "Nə gözəl bir inqilab”, – deyə tərif etmiş və bütün dünyaya yayılmasını ümid etdiyini yazmışdır. Cefferson haradasa bütün Fransa xalqının Yakobinçi olduğuna inandığını açıqlamışdır. Ona görə bu böyük əksəriyyət milli iradəni açıq şəkildə ortaya qoyurdu...
1793-cü ilin sonlarına doğru yeni inqilabın rəhbərliyi sayı yüz minlərə çatan işsizlərlə üz-üzə qaldı. İnqilabın rəhbərləri sonradan bütün diktatorların təqlid edəcəyi yeni bir "terror” layihəsini tətbiq etdilər: əhalinin sayının azaldılması.
Məqsəd Fransanın 25.000.000-a çatan əhalisini 16.000.000-a endirmək idi. Robespyer əhalinin sayının azaldılmasının qaçılmaz olduğunu hesab edirdi.
Əhalinin sayının azaldılması ilə vəzifələndirilmiş inqilab komitəsinin üzvləri, gecə-gündüz xəritə başında hər şəhərdə neçə başın qopardılması lazım olduğunu hesablayırdılar. İnqilab məhkəmələri kimlərin ölməsi lazım olduğuna qərar verir və sonu gəlməyən bir qurban sürüsü gilyetinin yoluna girirdi. Təkcə Nant şəhərində bir gecədə 500 sahibsiz uşaq şəhər sallaqxanasında öldürülür, 114 yoxsul qadın çaya atılırdı”.
Fransa İnqilabında masonların roluna işarə etmək məqsədilə Nesta H.Vebster "Gizli Cəmiyyətlər və Pozucu Hərəkatlar” adlı əsərində bunları yazır: "1789-cu ildə krallığın devrilməsi ilə 10 avqustdan başlayaraq üç rəngli Fransız bayrağı inqilabın qırmızı bayrağı ilə əvəz edildi. "Yaşasın kral Orlean” bağırtıları ilə masonların "Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq!” şüarları küçələri doldurdu”.
Bax, belə bir inqilab dünyadakı qələbəlik kütlələrə istiqamət verən media orqanı tərəfindən yeni çağ açan, dünyanı demokratiya ilə tanış edən son dərəcə əhəmiyyətli bir hadisə olaraq tərif edilmişdir.

İLLÜMİNATLAR BİRLİYİNDƏ
XƏYANƏTİN CƏZASI ÖLÜMDÜR
İllüminatlar Birliyi adını və üzvlərini bir sirr kimi saxlayan quruluşdur. Bu gün hər bir ölkədə mövcuddur. Xüsusi təlim-tərbiyə, mərasim və alt mədəniyyətlərdən gəlməyənlər İllüminatlar Birliyinə qəbul edilmirlər. ABŞ prezidentlərinin bir çoxu İllüminatlar Birliyindən icazə alırlar, yaxud da onun üzvüdürlər. İllüminatlar o qədər gizlidir ki, varlığı haqqında belə danışılmır. Bu gizli təşkilata xəyanət edənlərin cəzası qeydsiz-şərtsiz ölümdür. İllüminatlar Birliyinin NATO ("Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı”) və ya Qladio[83] kimi gizli təşkilatlarla da əlaqəsi oldğu bilinir. İnşallah bunun haqqında sonra məlumat veriləcək.

İRQÇİLİYİN ATASI SESİL CON RODS
VƏ İLLÜMİNATLAR BİRLİYİ
19-cu yüzilliyin ikinci yarısında İllüminatlar Birliyinin ən çox önə çıxan adı Sesil Rods adlı ingilis siyasətçisidir. Bu şəxs Cənubi Afrikanı bütünlüklə yerli əhalinin əlindən alaraq müstəmləkəçilərin nəzarətinə salan adamdır. Cənubi Afrika torpaqlarını eyni zamanda olduqca insafsızca idarə etmiş və yaratdığı fitnələrlə yerli xalqdan çox insanın qırılmasına səbəb olmuşdur. Onsuz da Cənubi Afrikanı müstəmləkəçilərin nəzarətinə daxil etməsindəki müvəffəqiyyəti tətbiq etdiyi fitnə siyasətlərindən qaynaqlanırdı. Tətbiq etdiyi fitnə siyasətində seçdiyi iki qəbiləni bir-biri ilə vuruşdurur, bu iki qəbilənin fərdləri bir-birini qırıncaya qədər hadisənin kənarında qalmağa, yaxud bir yandan atəşin üzərinə benzin tökməyə davam edirdi. Hər iki qəbilə də yaxşıca zəiflədikdən sonra müdaxilə edir, "sülh və anlaşma” yaratma iddiası ilə hər ikisini birdən nəzarət altına alırdı. Bu məqsədlə: "Əvvəl problem yarat, sonra həll yolu təklif et!” nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdi. İrq ayrı-seçkiliyi siyasətinin fikir atası da odur. Onun bu fikirləri üzündən Cənubi Afrikanın yerli sakinləri və əsl sahibləri olan zəncilər illərlə zülmə və təhqirə məruz qaldılar.
Rods siyasi sahədə bu oyunları oynayarkən özü də Cənubi Afrikanın bütün zənginliklərinin üzərinə qondu. Almaz yataqları baxımından olduqca zəngin olan Cənubi Afrikanın almaz torpaqlarını işlədərək xəyalının fövqündə bir sərvətə sahib oldu. Bugünkü Rodeziya adlı ölkə də adını onun soyadından götürür.
Rods 19-cu yüzilliyin sonunda Londonda olduqca təsirli bir fəaliyyət mərkəzi yaratmış İllüminatlar Birliyini işin içinə daxil etdi. Bu birliyin məqsədi isə dünyanı vahid mərkəzdən idarə etmək, bilavasitə müstəmləkəçiliyin çəngəlinə taxılan dövlətlərin idarəçilərini yetişdirmək və onlar vasitəsi ilə dünyaya hökm etmək idi. Bu məqsədlə "Rods Təqaüdləri” adı ilə gələcəyin idarəçisi olacaq universitet tələbələrinə yardım və onlara nəzarət amaclı bir təşkilat yaratdı.
Rods Təqaüdü ilə oxuyan tələbələr digərlərindən çox fərqli qəbul edilirdi, çünki onlar müəyyən bir məqsəd üçün hazırlanırdı. Onlar ölkələrinə qayıtdıqda idarəçilik, iqtisadiyyat və kütləvi informasiya vasitələri sahəsində əhəmiyyətli nöqtələrə yerləşə bilmək üçün çalışmalı idilər. Bununla yanaşı, getdikləri yerlərdə İllüminatlar Birliyinin təmsilçisi olaraq fəaliyyət göstərməli idilər. İllüminatlar Birliyi ölkələrinə qayıtdıqda onları öz cəhdləri ilə baş-başa buraxmayacaq, hədəflənən nöqtələrə yerləşə bilmələri üçün lazım olan əlaqələri quracaq, bu məqsədlə siyasi təzyiq gücündən istifadə edəcəkdi. İllüminatlar Birliyi Rods təqaüdləri ilə oxuyan universitet tələbələri üçün eyni zamanda bir beyin yuma müxanizmi olaraq fəaliyyət göstərirdi. Onları müəyyənləşmiş məqsədlərə xidmət etmələrini təmin edəcək fikirlərlə təchiz etmək üçün çabalayırdı. Özlərinə dünyəvi baxımdan parlaq bir gələcək hazırlamaq istəyənlər üçün də Rods təqaüdləri yalnız bir təhsil təqaüdünün, yəni maddi yardımın təmin edilməsindən ibarət deyildi. Bunun fövqündə bir məna daşıyırdı. Buna görə də maddi vəziyyəti yaxşı olan tələbələr də bu Rods təqaüdləri təşkilatı ilə əlaqə qurmaq üçün fürsəti dəyərləndirirdilər. Tələb çox olduğu zaman da Rods təqaüdlərini koordinasiya edənlər üçün iş asanlaşırdı, çünki məqsədə uyğun olanları seçmə və lazım olduqda aralarından ələmə işi aparmaq imkanı yaranırdı. Dünyadakı bir çox önəmli idarəçi Rods təqaüdləri ilə universitet təhsili görmüşdür. Bunlardan biri də iki dəfə prezident seçilən Bill Klintondur.
Sesil Rods 1902-ci ildə ölərkən bütün sərvətinin Rods təqaüdləri üçün istifadə edilməsini vəsiyyət etmişdir.

SƏRGİDƏ RODS, ARXA PLANDA ROTŞİLD AİLƏSİ

Bura qədər verdiyimiz məlumatlardan İllüminatlar Birliyinin təsirli hala gətirilməsində və Rods təqaüdləri təşkilatının yaradılmasında Sesil Con Rodsun adının önə çıxdığı başa düşülür. Lakin onun arxasında dayananlar və əsl işin sərmayəsini təmin edənlər başqaları idi. O da Rotşild ailəsidir. Yaxşı, bəs bu ailə kimdir? Bu ailə bankçılıq sahəsində tam mənası ilə bir səltənət yaratmış və olduqca zəngin bir ailə idi. Bu ailə maddi gücündən istifadə edərək siyasi sahədə çox işlər görməyi bacarmışdır. Hətta Hitlerlə də yaxın əlaqəsi olduğu bilinməkdədir ki, inşallah bu barədə sonra danışacağıq.

ARDI VAR
MÜTƏRCİM VƏ TƏRTİBATÇI: XƏYYAM QURBANZADƏ

 
_________________________________________________
[57] Vəd edilmlş torpaqlar, Ərzi-Məvud

[58] "Qanunun Təkrarı”; 11, 23-25

[59] "Daniel”; 2, 44

[60] "Yaradılış”; 17, 8

[61] "Yaradılış”; 28, 13, 14

[62] "Yaradılış”; 15, 18-19

[63] "Çıxış”; 23, 31

[64] "Zəbur”; 2, 8

[65] "Zəbur”; 82, 6, 8

[66] "Levililər”; 20/23, 24

[67] "Sefanya”; 3, 8

[68] "Qanunun Təkrarı”; 7, 2

[69] "1 Şamuel”; 15, 3

[70] "Zəbur”; 2, 8, 9

[71] "Qanunun Təkrarı”; 7, 16

[72] "Yeşaya”; 47, 14

[73] "Yeremya”; 16, 4

[74] "Yezekel”; 39, 18-20

[75] "Yeremya”; 12, 3

[76] "Yezekel”, 28, 23

[77] 1-ci Meydan Larousse, c. 12. s. 551

[78] 2-ci Orta Əsrlər Lüğəti 11, s. 784-785

[79] "Şeytanın Dini Masonluq”; "Elm Araşdırma Qrupu”; İstanbul, 1933

[80] Kurfürst – feodal Almaniyada imperator seçmək hüququna malik olan nüfuzlu knyaz

[81] "Bəqərə”, 248

[82] Nəcib əl-Kiylaninin "Yəhudinin Qanlı Yağlı Çörəyi” adı ilə türk dilinə tərcümə edilən tarixi və sənədli romanında sionizmin təməlini meydana gətirən dini ədəbiyyatdakı "qan” müqəddəsləşdirməsinə işarə edən əhəmiyyətli məlumatlar və sənədlər mövcuddur.

[83] "Qılınc” deməkdir.  Şərhlər / 0 Şərh
 Şərh yazın


Ad və soyadınız* :
E-mail* :
Ölkə / Şəhər* :
Şərhiniz* :


ƏLLAMƏ BURQUİ


11

free counters

Sabiqun 2011-2019 © Bütün hüquqlar qorunur
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad zəruridir!
Telefon: (+994 50) 429-20-99
Site by: azDesign.ws
 

Yeniliklərə abunə olun